Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

SND-ID: SND 0993

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av nano-strukturerade aerosol partiklar.

Systemet använde en gnistgenerator, kapabel att generera aggregerade och sfäriska aerosolpartiklar. En cell exponeringskammare, Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity (NACIVT), användes för exponering av celler. Aerosol partiklarna karaktäriserades med avseende på storlek och massa, antals, mass och ytarea-koncentration. Önskade exponeringsgrad ställdes in med hjälp av ett spädsystem.

Primära och standardiserade cancer celler blev exponerade för koppar, palladium och silver aerosol partiklar. Dosen uttrycktes i form av antal, massa och ytarea. För koppar, palladium och silver uppnåddes dosnivåer av 0.4-10.7, 0.9-46.6 och 0.1-1.4 µg / cm2. Viabilitet mättes med WST-1 teknik och cytokiner (Il-6, Il-8, TNF-a, MCP) med Luminex.

Statistiskt signifikanta effekter på cytokiner observerades för de primära cellerna efter exponering för kop

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Studiedesign

Experimentell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-01 – 2013-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Studen tog plats i Lund, Lunds Universitet.

Publikationer
Dataset
Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Fysiska och biologiska data från air liquid interface exponerings studier.

Version 1.0

Citering

Christian Svensson. Lunds universitet (2016). Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002761

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01–2013-01-01
  • Datakälla: Biologiska prover, Övrigt

Variabler

64

Publicerad: 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-06-23