Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

SND-ID: SND 0994

Skapare/primärforskare

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Beskrivning

Kränkningsersättning förutsätter enligt lagtexten en ”skada” men det är inte en fysisk eller medicinskt påvisbar personskada som avses, snarare är det den personliga integritetskränkning som brottsliga angrepp kan medföra. Ersättningen är tänkt att ge kompensation för den kränkning som brottet medfört så att brottsoffret får upprättelse. Men är det möjligt att ersätta en sådan upplevelse? Är en kränkning överhuvudtaget något som kan omvandlas till ett skadevärde och ersättas i kronor?

Ett grundproblem är att skadan är av icke-ekonomisk eller ideell natur men ersätts genom pengar. Rättsväsendet har försökt lösa paradoxen genom att ersättningen ska spegla de värderingar och normer som finns i samhället. Traditionellt har man betraktat denna typ av ersättning som alltför subjektiv, att det saknas normer för värderingen av skadan och att det råder en ojämförbarhet mellan skadan och ersättningen. Är det verkligen så illa? Avhandlingens två enkätundersökningar visar att det finns tydliga uppfattningar om ersättningen i samhället och att respondenterna kunde värdera olika typer av kränkningar i pen

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2009/43

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Studien är genomförd i Sverige och riktade sig till respondenter boende i Sverige.

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Version 1.0

Citering

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002817

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: e-post
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03–2009-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

1099

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77%

Dataset 2
Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Version 1.0

Citering

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002818

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05–2009-11
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

49

Antal individer/objekt

300

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

40%

Dataset 3
Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Version 1.0

Citering

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002819

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Insamlingsmetod

Ett dataset som innehåller ett fåtal variabler från dataset 0994-001 och 0994-002 skapat för statistisk analys under studiens gång. Det omfattar alla respondenter från både dataset (via nätet och posten)

Variabler

8

Antal individer/objekt

1401

Publicerad: 2016-02-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06