Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Skapare/primärforskare:

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Beskrivning:

Kränkningsersättning förutsätter enligt lagtexten en ”skada” men det är inte en fysisk eller medicinskt påvisbar personskada som avses, snarare är det den personliga integritetskränkning som brottsliga angrepp kan medföra. Ersättningen är tänkt att ge kompensation för den kränkning som brottet medfört så att brottsoffret får upprättelse. Men är det möjligt att ersätta en sådan upplevelse? Är en kränkning överhuvudtaget något som kan omvandlas till ett skadevärde och ersättas i kronor?

Ett grundproblem är att skadan är av icke-ekonomisk eller ideell natur men ersätts genom pengar. Rättsväsendet har försökt lösa paradoxen genom att ersättningen ska spegla de värderingar och normer som finns i samhället. Traditionellt har man betraktat denna typ av ersättning som alltför subjektiv, att det saknas normer för värderingen av skadan och att det råder en ojämförbarhet mellan skadan och ersättningen. Är det verkligen så illa? Avhandlingens två enkätundersökningar visar att det finns tydliga uppfattningar om ersättningen i samhället och att respondenterna kunde värdera olika typer av kränkningar i pen

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0994

Beskrivning:

Kränkningsersättning förutsätter enligt lagtexten en ”skada” men det är inte en fysisk eller medicinskt påvisbar personskada som avses, snarare är det den personliga integritetskränkning som brottsliga angrepp kan medföra. Ersättningen är tänkt att ge kompensation för den kränkning som brottet medfört så att brottsoffret får upprättelse. Men är det möjligt att ersätta en sådan upplevelse? Är en kränkning överhuvudtaget något som kan omvandlas till ett skadevärde och ersättas i kronor?

Ett grundproblem är att skadan är av icke-ekonomisk eller ideell natur men ersätts genom pengar. Rättsväsendet har försökt lösa paradoxen genom att ersättningen ska spegla de värderingar och normer som finns i samhället. Traditionellt har man betraktat denna typ av ersättning som alltför subjektiv, att det saknas normer för värderingen av skadan och att det råder en ojämförbarhet mellan skadan och ersättningen. Är det verkligen så illa? Avhandlingens två enkätundersökningar visar att det finns tydliga uppfattningar om ersättningen i samhället och att respondenterna kunde värdera olika typer av kränkningar i pen

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Studien är genomförd i Sverige och riktade sig till respondenter boende i Sverige.

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Etikprövning:

Lund — dnr 2009/43

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2016-04-04 doi:10.5878/002817

Ladda ner data:

Dataset 1

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Citeringsförslag:

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002817

Skapare/primärforskare:

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: e-post

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03 — 2009-03

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

37

Antal individer/objekt:

1099

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77

Version 1.0:

2016-04-04 doi:10.5878/002818

Ladda ner data:

Dataset 2

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Citeringsförslag:

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002818

Skapare/primärforskare:

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05 — 2009-11

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

49

Antal individer/objekt:

300

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

40

Version 1.0:

2016-04-04 doi:10.5878/002819

Ladda ner data:

Dataset 3

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Citeringsförslag:

Karl Dahlstrand. Lunds universitet (2016). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002819

Skapare/primärforskare:

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Ett dataset som innehåller ett fåtal variabler från dataset 0994-001 och 0994-002 skapat för statistisk analys under studiens gång. Det omfattar alla respondenter från både dataset (via nätet och posten)

Variabler:

8

Antal individer/objekt:

1401

Publicerad: 2016-02-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06