SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

SND-ID: SND 0995

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder.
Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid.

Syfte:

Huvudsyftet är att utifrån olika frågeställningar undersöka utlandssvenskarnas vanor, värderingar och åsikter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska medborgare i åldrarna 18-75 år avförda från skatteverkets befolkningsregister på grund av utlandsflytt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Udersökningen genomfördes på ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval baserat på sex geografiska strata: (1) Norden, (2) Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, (3) Östeuropa och forna Sovjet, (4) Afrika och Mellanöstern, (5) Asien och (6) Latinamerika (se tabell 2). Ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval innebär att varje strata (region i det här fallet) speglar populationen i regionen det representerar proportionellt, men att urvalet i sin helhet har en skev geografisk fördelning i förhållande till verkligheten. Fördelningen mellan regionerna i urvalet är alltså inte är proportionell mot fördelningen i populationen. Motivet bakom urvalsmetoden var att säkerställa att analysunderlaget blir tillräckligt stort i regioner som annars hade representerats av för få personer för att kunna utgöra underlag för statistiska analyser. Personerna, inom varje strata, som deltar i undersökningen är slumpmässigt utvalda. Det är alltså lika stor sannolikhet för alla som bor i samma region att komma med i urvalet, men olika sannolikhet för personer som bor i olika regioner.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09 – 2015-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Globalt, länder

Publikationer

Maria Solevid (ed) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673342

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002822

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-27 – 2015-01-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-27–2015-01-30
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
  • Urvalsstorlek: 10000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

403

Antal individer/objekt

2668

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

27%

Publicerad: 2016-04-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05