SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder.
Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid.

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0995

Syfte:

Huvudsyftet är att utifrån olika frågeställningar undersöka utlandssvenskarnas vanor, värderingar och åsikter.

Beskrivning:

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder.
Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2015-01

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Globalt, länder

Analysenhet:

Population:

Svenska medborgare i åldrarna 18-75 år avförda från skatteverkets befolkningsregister på grund av utlandsflytt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Udersökningen genomfördes på ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval baserat på sex geografiska strata: (1) Norden, (2) Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, (3) Östeuropa och forna Sovjet, (4) Afrika och Mellanöstern, (5) Asien och (6) Latinamerika (se tabell 2). Ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval innebär att varje strata (region i det här fallet) speglar populationen i regionen det representerar proportionellt, men att urvalet i sin helhet har en skev geografisk fördelning i förhållande till verkligheten. Fördelningen mellan regionerna i urvalet är alltså inte är proportionell mot fördelningen i populationen. Motivet bakom urvalsmetoden var att säkerställa att analysunderlaget blir tillräckligt stort i regioner som annars hade representerats av för få personer för att kunna utgöra underlag för statistiska analyser. Personerna, inom varje strata, som deltar i undersökningen är slumpmässigt utvalda. Det är alltså lika stor sannolikhet för alla som bor i samma region att komma med i urvalet, men olika sannolikhet för personer som bor i olika regio

... Visa mer..

Etikprövning:

Göteborg

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Maria Solevid (red) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2016-04-13 doi:10.5878/002822

SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002822

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-27 — 2015-01-30

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 10000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09-27 — 2015-01-30

Variabler:

403

Antal individer/objekt:

2668

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

27%