Mediebarometern 2014

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Identifierare:

SND-ID: SND 0997

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Telefonintervjuerna har genomförts under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 30/1 till 19/6 och 7/8 till 16/12 2014. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar osv.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 15 114 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnum­mersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 11 023 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 010 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 55 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 28 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka m.m.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2015. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014. Nordicom Sverige. 978-91-87957-14-7
LIBRIS

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2016-07-18 doi:10.5878/002828

Mediebarometern 2014

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2016). Mediebarometern 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002828

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-30 — 2014-06-19

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-07 — 2014-12-16

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014 — 2014

Variabler:

858

Antal individer/objekt:

6010

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

55