SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2015

SND-ID: SND 1018

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2015

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fem randomiserade delurval om vardera 3 400 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Energi och naturresurser, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673359

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2015

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). Den nationella SOM-undersökningen 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002880

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18–2016-03-24
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-2: Nyheter och medier (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär) - Innehåller följande frågeområden: Nyheter & medier; Politik, samhälle & demokrati; Aktiviteter, intressen & värderingar; Sverige i världen; Medier; Arbetsliv; Bakgrund.
 • Instrument: Riks-3: Livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-5: Kortare formuär (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 17000
 • Antal svar: 8261
 • Antal ej svarande: 8739
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 907
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 7832
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

796

Antal individer/objekt

8261

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49% (brutto) / 51% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2017-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18