Den nationella SOM-undersökningen 2015

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 1018

Alternativ titel:

Riks-SOM 2015

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015

Instrument:

Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär)
Innehåller följande frågeområden: Nyheter & medier; Politik, samhälle & demokrati; Aktiviteter, intressen & värderingar; Sverige i världen; Medier; Arbetsliv; Bakgrund.

Riks-2: Nyheter och medier (Strukturerat frågeformulär)

Riks-3: Livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)

Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)

Riks-5: Kortare formuär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fem randomiserade delurval om vardera 3 400 personer

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (red) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2017-03-31 doi:10.5878/002880

Den nationella SOM-undersökningen 2015

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). Den nationella SOM-undersökningen 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002880

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 — 2016-03-24

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8261

Antal ej svarande: 8739

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 907

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 7832

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

796

Antal individer/objekt:

8261

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

49% (brutto) / 51% (netto)