Den nationella SOM-undersökningen 2015

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, allmän hälsa och välbefinnande, energi och naturresurser, POLITIK, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1018

Alternativ titel:

Riks-SOM 2015

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015

Instrument:

Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär)
Innehåller följande frågeområden: Nyheter & medier; Politik, samhälle & demokrati; Aktiviteter, intressen & värderingar; Sverige i världen; Medier; Arbetsliv; Bakgrund.

Riks-2: Nyheter och medier (Strukturerat frågeformulär)

Riks-3: Livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)

Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)

Riks-5: Kortare formuär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, allmän hälsa och välbefinnande, energi och naturresurser, POLITIK, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 9789189673359

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-03-31 doi:10.5878/002880

Den nationella SOM-undersökningen 2015

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). Den nationella SOM-undersökningen 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002880

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 — 2016-03-24

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 17000

Antal svar: 8261

Antal ej svarande: 8739

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 907

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 7832

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

796

Antal individer/objekt:

8261

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

49% (brutto) / 51% (netto)

Publicerad: 2017-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18