Den västsvenska SOM-undersökningen 2015

SND-ID: SND 1019

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Väst-SOM 2015

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna fokuserar speciellt på områden som är aktuella på regional nivå så som offentlig service och trafikvanor. I 2015 års undersökning ingick ett antal frågor om konsumtion och miljö. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet beställs från skatteverkets registertjänst Navet kort tid innan enkäten skall skickas ut.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2015

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 2015</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002908">https://doi.org/10.5878/002908</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25–2016-03-03
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 2830
  • Antal ej svarande: 3170
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2779
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 391
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

2830

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

47% (brutto) / 50% (netto)

Publicerad: 2017-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05