SOM-undersökningen i Skåne 2015

SND-ID: SND 1020

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Alternativ titel

Syd-SOM 2015

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Syd-SOM 2015 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav urval 1 utgjordes av 16-85-åringar och urval 2 av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 4 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen.
Urvalet beställs från skatteverkets registertjänst Navet kort tid innan enkäten skall skickas ut. Urvalet samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Andersson, U. (ed) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Gothenburg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-38-0.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-38-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Skåne 2015

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). SOM-undersökningen i Skåne 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002911

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25–2016-03-09
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)
 • Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).
 • Urvalsstorlek: 4000
 • Antal svar: 1690
 • Antal ej svarande: 2310
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 296
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2014
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25–2016-03-09
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).
 • Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)
 • Urvalsstorlek: 4000
 • Antal svar: 1163
 • Antal ej svarande: 2837
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 340
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2497
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

335

Antal individer/objekt

2853

Publicerad: 2017-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05