SOM-undersökningen i Skåne 2015

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1020

Alternativ titel:

Syd-SOM 2015

Beskrivning:

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015

Instrument:

Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär)
Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).

Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär)
Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, U. (ed) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Gothenburg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-38-0.
SOM-institutets bokserie Libris
ISBN: 978-91-89673-38-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-07-12 doi:10.5878/002911

SOM-undersökningen i Skåne 2015

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). SOM-undersökningen i Skåne 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002911

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-09

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 4000

Antal svar: 1690

Antal ej svarande: 2310

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 296

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2014

Åtgärder för att minimera bortfall: Respondenterna gavs även möjligheten att svara på enkäten digitalt där den även kunde besvaras på engelska. Under fältperioden genomfördes två omgångar av telefonpåminnelser där ett externt telefonundersökningsföretag ringer upp alla respondenter med känt hem- eller mobiltelefonnummer och påminner dem om att svara, ger respondenterna en möjlighet att meddela om de inte vill vara med i undersökningen eller om de behöver en ny enkät. Telefonpåminnelserna följdes upp med ett tackbrev till dem som sagt att de vill svara samt en ny enkät till de som önskat det. Efter att den första påminnelseinsatsen på telefon avslutats, skickades en smspåminnelse ut till dem som sagt att de ville medverka men ännu inte skickat in sina svar. Strax efter skickades även ett påminnelse-sms till de som varit okontaktbara under telefonpåminnelseperioden. Personerna som fick ett sms kundesvara nej på sms:et om de inte önskade att delta och ja om de ville svara och önskade en ny enkät. Även svar med specificerade orsaker till att inte svara inkom. Alla svar registrerades och kodades efter kontaktgrad och eventuell anledning att inte vilja vara med i undersökningen. Påminnelse sms:et innehöll även en direkt länk och inloggningsuppgifter till den elektroniska versionen av enkäten.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-09

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 4000

Antal svar: 1163

Antal ej svarande: 2837

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 340

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2497

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

335

Antal individer/objekt:

2853

Publicerad: 2017-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05