Kön och preferenser i ett slumpmässigt urval

Skapare/primärforskare:

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen är hög och vi finner inga skillnader mellan bortfallsgrupper och svarsgrupper för de jämförelsevariabler vi har tillgång till. I alla relevanta avseenden har vi ett representativt urval av den svenska befolkningen, och ett av de större urvalen i den vetenskapliga litteraturen inom experimentell ekonomi.
De experimentella data mäter preferenser i ett brett spektrum av standardbeslut som rör altruism, rättvisa, samarbete, förtroende, samordning, risk och konkurrensvillighet. Olika behandlingar varierar deltagarens genderidentitet, liksom motpartens kön. I tidigare experimentella studier studeras könsskillnader ofta utan att kontrollera för sociodemografiska egenskaper; här finns uppgifter om ålder, kön, inkomst och utbildning och andra sociodemografiska variabler.

Skapare/primärforskare:

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1021

Syfte:

Vi vill studera könsskillnader i preferenser i ett representativt urval, med tre olika experimentstrukturer. De flesta experimentella studier görs med universitetsstudenter som deltagare. Projektets syfte är att närmare undersöka i vilken utsträckning resultaten från experimentella studier med universitetsstudenter även föreligger i ett urval som är representativt för befolkningen som helhet. Detta har inte tidigare studerats.

Beskrivning:

Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen är hög och vi finner inga skillnader mellan bortfallsgrupper och svarsgrupper för de jämförelsevariabler vi har tillgång till. I alla relevanta avseenden har vi ett representativt urval av den svenska befolkningen, och ett av de större urvalen i den vetenskapliga litteraturen inom experimentell ekonomi.
De experimentella data mäter preferenser i ett brett spektrum av standardbeslut som rör altruism, rättvisa, samarbete, förtroende, samordning, risk och konkurrensvillighet. Olika behandlingar varierar deltagarens genderidentitet, liksom motpartens kön. I tidigare experimentella studier studeras könsskillnader ofta utan att kontrollera för sociodemografiska egenskaper; här finns uppgifter om ålder, kön, inkomst och utbildning och andra sociodemografiska variabler.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-01-01 — pågående

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Två obundna slumpmässiga urval har dragits bland alla folkbokförda i Sverige i åldrarna mellan 18 och 73 år. Antal urvalsposter:
• Telefondelen 2349 poster
• Postala delen har 800 poster

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2011/890-31/5

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anne Boschini, Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren, Eva Ranehill, Gender and altruism in a random sample, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 77, 2018, Pages 72-77, ISSN 2214-8043, <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.005>

Boschini, Anne Daniela and Dreber, Anna and von Essen, Emma and Muren, Astri and Ranehill, Eva, Gender, Risk Preferences and Willingness to Compete in a Random Sample of the Swedish Population (March 29, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3241415> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3241415>

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2017-04-19 doi:10.5878/002892

Dataset SND 1021-001

Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, telefonintervju

Citering:

Astri Muren. Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen (2017). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, telefonintervju. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002892

Beskrivning:

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 2349 till telefonintervjun. Innan intervjuprocessen påbörjades genomfördes ett utskick till samtliga i urvalet för telefondelen med en beskrivning av undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29 — 2012-11-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-08-01 — 2012-11-30

Variabler:

71

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

52%

Version 1.0:

2017-04-19 doi:10.5878/002893

Dataset SND 1021-002

Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät

Citering:

Astri Muren. Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen (2017). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002893

Beskrivning:

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 800 till postalenkäten. För den postala delen genomfördes ett grundutskick med en beskrivning av undersökningen, en tryckt enkät samt ett förfrankerat svarskuvert. Därefter skickades tre påminnelser ut även dessa med enkät samt svarskuvert.
Efter avslutade intervjuer och inkomna postala svar har en ma

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29 — 2012-11-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-08-01 — 2012-11-30

Variabler:

27

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

49%

Version 1.0:

2017-04-19 doi:10.5878/002894

Dataset SND 1021-003

Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från telefonintervjuerna

Citering:

Astri Muren. Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen (2017). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från telefonintervjuerna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002894

Beskrivning:

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 2349 till telefonintervjun.
Bortfallsredovisning, antal:
Bruttourval: 2349.
Nettourval (med telefonnummer): 2023.
Genomförda intervjuer: 1003.
Vägran - Vill ej delta: 623.
Övertäckning - Ingår ej i målgruppen, exempelvis på grund av sjukdom, språksvårigheter, felaktig urvalsinformation, avliden: 106

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29 — 2012-11-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-08-01 — 2012-11-30

Version 1.0:

2017-04-19 doi:10.5878/002895

Dataset SND 1021-004

Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från postalenkät

Citering:

Astri Muren. Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen (2017). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från postalenkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002895

Beskrivning:

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Bortfallsredovisning:
Storleken på urvalet var 800 till postalenkäten.
Bruttourval: 800.
Nettourval (korrekt address): 763.
Inkomna enkäter: 374.
Vägran - Vill ej delta inklusive inskickad blank enkät: 8.
För sent inkomna enkäter: 11.
Ingen kontakt: 370.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29 — 2012-11-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-08-01 — 2012-11-30