Kön och preferenser i ett slumpmässigt urval

SND-ID: SND 1021

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen är hög och vi finner inga skillnader mellan bortfallsgrupper och svarsgrupper för de jämförelsevariabler vi har tillgång till. I alla relevanta avseenden har vi ett representativt urval av den svenska befolkningen, och ett av de större urvalen i den vetenskapliga litteraturen inom experimentell ekonomi.
De experimentella data mäter preferenser i ett brett spektrum av standardbeslut som rör altruism, rättvisa, samarbete, förtroende, samordning, risk och konkurrensvillighet. Olika behandlingar varierar deltagarens genderidentitet, liksom motpartens kön. I tidigare experimentella studier studeras könsskillnader ofta utan att kontrollera för sociodemografiska egenskaper; här finns uppgifter om ålder, kön, inkomst och utbildning och andra sociodemografiska variabler.

Syfte:

Vi vill studera könsskillnader i preferenser i ett representativt urval, med tre olika experimentstrukturer.

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/890-31/5

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Två obundna slumpmässiga urval har dragits bland alla folkbokförda i Sverige i åldrarna mellan 18 och 73 år. Antal urvalsposter:
• Telefondelen 2349 poster
• Postala delen har 800 poster

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-01-01 – pågående

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), EKONOMI (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anne Boschini, Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren, Eva Ranehill, Gender, risk preferences and willingness to compete in a random sample of the Swedish population, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 83, 2019, 101467, ISSN 2214-8043, <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101467>
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101467

Anne Boschini, Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren, Eva Ranehill, Gender and altruism in a random sample, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 77, 2018, Pages 72-77, ISSN 2214-8043, <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.005>
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.005
ISSN: 2214-8043

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, telefonintervju

Beskrivning

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 2349 till telefonintervjun. Innan intervjuprocessen påbörjades genomfördes ett utskick till samtliga i urvalet för telefondelen med en beskrivning av undersökningen.

Version 2

2021-06-10
https://doi.org/10.5878/gqm5-s948

Variabel borttagen : Variabel borttagen - kommun

... Visa mer..

Citering

Astri Muren. Stockholms universitet (2021). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, telefonintervju. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/gqm5-s948

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-08-01 – 2012-11-30

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29–2012-11-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Dataset 2
Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät

Beskrivning

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 800 till postalenkäten. För den postala delen genomfördes ett grundutskick med en beskrivning av undersökningen, en tryckt enkät samt ett förfrankerat svarskuvert. Därefter skickades tre påminnelser ut även dessa med enkät samt svarskuvert.
Efter avslutade intervjuer och inkomna postala svar har en ma

... Visa mer..

Version 2

2021-06-10
https://doi.org/10.5878/xhkx-pn36

Variabel borttagen : Variabel borttagen - kommun

... Visa mer..

Citering

Astri Muren. Stockholms universitet (2021). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/xhkx-pn36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-08-01 – 2012-11-30

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29–2012-11-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

26

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

Dataset 3
Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från telefonintervjuerna

Beskrivning

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 2349 till telefonintervjun.
Bortfallsredovisning, antal:
Bruttourval: 2349.
Nettourval (med telefonnummer): 2023.
Genomförda intervjuer: 1003.
Vägran - Vill ej delta: 623.
Övertäckning - Ingår ej i målgruppen, exempelvis på grund av sjukdom, språksvårigheter, felaktig urvalsinformation, avliden: 106

... Visa mer..

Version 2

2021-06-10
https://doi.org/10.5878/1zbq-kq50

Variabel borttagen : Variabel borttagen - kommun, postnummer

... Visa mer..

Citering

Astri Muren. Stockholms universitet (2021). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från telefonintervjuerna. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/1zbq-kq50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-08-01 – 2012-11-30

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29–2012-11-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 4
Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från postalenkät

Beskrivning

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Bortfallsredovisning:
Storleken på urvalet var 800 till postalenkäten.
Bruttourval: 800.
Nettourval (korrekt address): 763.
Inkomna enkäter: 374.
Vägran - Vill ej delta inklusive inskickad blank enkät: 8.
För sent inkomna enkäter: 11.
Ingen kontakt: 370.

Version 2

2021-06-10
https://doi.org/10.5878/1ymm-cn69

Variabel borttagen : Variabel borttagen - kommun, postnummer

... Visa mer..

Citering

Astri Muren. Stockholms universitet (2021). Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från postalenkät. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/1ymm-cn69

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-08-01 – 2012-11-30

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29–2012-11-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2017-04-19
Senast uppdaterad: 2021-06-10