Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening

SND-ID: SND 1028

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Bakgrund: I länder som har infört screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer finns genomgående en hög incidens av sjukdomen hos äldre kvinnor (över 60 år). Hittills finns det inga studier som har undersökt effektiviteten av screening med cellprover mot livmoderhalscancer hos äldre kvinnor (över 60 år) som har tagit hänsyn till kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år. Vi utförde en nationell kohortstudie för att undersöka förekomsten av livmoderhalscancer efter 60 års ålder och effekten av screening med cellprover i åldrarna 61-65, beroende av kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år.
Metod och resultat: Med hjälp av det svenska befolkningsregistret följde vi 569 132 kvinnor födda 1919-1945 och folkbokförda i Sverige sedan 51 års ålder. Information om screening mot livmoderhalscancer, förekomst av livmoderhalscancer och kliniskt stadium hämtades från nationella register och kliniska journaler. Vi beräknade den kumulativa incidensen av livmoderhalscancer i åldrarna 61-80 år genom att använda ”competing risk regression models”. I Cox-regressionmodeller beräkna

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Cancerfonden

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning, SSF
  • Diarienummer hos finansiär: KF10-0046
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/921-32

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor bosatta i Sverige vid 51 års ålder och med screening register tillgängliga sedan 51 års ålder.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: National study

Publikationer

Effectiveness of cervical screening after age 60 according to screening history: nationwide cohort study, 2017

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Pär Sparén. Karolinska Institutet (2017). Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002910

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 2011-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2013
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Variabler

12

Antal individer/objekt

569132

Publicerad: 2017-08-28
Senast uppdaterad: 2017-10-18