Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

SND-ID: SND 1031

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Beskrivning

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Finansiering 1

  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-00-3180

Finansiering 2

  • Finansiär: Interreg Europe: Lighting Metropolis
  • Diarienummer hos finansiär: NYPS 20200430
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Deltagarna rekryterades från två åldersgrupper. En yngre grupp (N: 43, 19 - 31 år) och en äldre grupp (N: 46, 62 – 77 år)

Tidsdimension

Studiedesign

Icke randomiserad studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Deltagarna rekryterades från pensionärsorganisationer, på offentlig plats, på universitetsområdet och genom personliga nätverk.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-11-01 – 2014-11-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lund kommun

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Rahm J, Johansson M (2018) Assessing the pedestrian response to urban outdoor lighting: A full-scale laboratory study. PLoS ONE 13(10): e0204638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

Version 2.0

2018-09-25
https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Variabel borttagen : "acuityRight", "acuityLeft", "acuityBoth", "contrast_vision", "visualaid", "colorvision_errors"

... Visa mer..

Citering

Johan Rahm, Maria Johansson. Lunds tekniska högskola (2018). Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-11-01 – 2014-11-20

Insamlingsmetod

Laboratorieexperiment

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-03–2014-11-20
  • Datakälla: Övrigt

Variabler

120

Antal individer/objekt

89

Publicerad: 2018-09-18
Senast uppdaterad: 2019-11-28