Svensk valundersökning 2014

SND-ID: SND 1039

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella statistiken. Fältarbetet utgjordes av besöksintervjuer, uppföljningsarbetet av både besöks- och telefonintervjuer.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Valundersökningen i samband med riksdagsvalet 2014 följer samma design som alla valundersökningar sedan valet 1973. I undersökning ingår ett representativt urval av 3 971 röstberättigade svenska medborgare, i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet. Av urvalets 3 971 personer ställde 2 230 upp för intervju (56 procent).

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-18 – 2014-10-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Svensk Valundersökning 2014

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella st

... Visa mer..

Version 1

Citering

Henrik Ekengren Oscarsson, Per Hedberg, Per Oleskog Tryggvason, Linda Berg. Göteborgs universitet (2021). Svensk Valundersökning 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/qhzg-x011

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-18 – 2014-10-10

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-18–2014-09-12
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-15–2014-10-10
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

1424

Antal individer/objekt

3971

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56%

Publicerad: 2021-03-09