Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

SND-ID: SND 1040

Skapare/primärforskare

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet - var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) genomförs för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer, Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Karlsson, David och Mikael Gilljam (red) (2014): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommuner. Stockholm: Santérus förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

Beskrivning

KOLFU-undersökningarna genomfördes huvudsakligen som e-enkäter. Fältarbetet har varit upplagt på följande sätt: I en första fas samlades e-postadresser in till så många ledamöter som möjligt. I ett e-brev fick respondenterna därefter möjligheten att via en länk besvara enkätundersökningen på Internet. Ledamöter som saknar e-adress fick en postenkät till hemadressen. Det gällde även ledamöter som särskilt bad om att få besvara enkäten på detta sätt. Ledamöter som inte svarade fick upprepade påmin

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

David Karlsson, Mikael Gilljam. Göteborgs universitet (2018). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002982

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-10 – 2013-02

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012–2013
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

429

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79%

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2018-02-06
Senast uppdaterad: 2019-02-05