Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

Skapare/primärforskare:

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet - var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Skapare/primärforskare:

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1040

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) genomförs för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet - var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2013

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Version 1.0:

2018-02-06 doi:10.5878/002982

Licens:

Creative Commons License

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

Citering:

David Karlsson, Mikael Gilljam (2018). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002982

Beskrivning:

KOLFU-undersökningarna genomfördes huvudsakligen som e-enkäter. Fältarbetet har varit upplagt på följande sätt: I en första fas samlades e-postadresser in till så många ledamöter som möjligt. I ett e-brev fick respondenterna därefter möjligheten att via en länk besvara enkätundersökningen på Internet. Ledamöter som saknar e-adress fick en postenkät till hemadressen. Det gällde även ledamöter som särskilt bad om att få besvara enkäten på detta sätt. Ledamöter som inte svarade fick upprepade påmin

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 — 2013

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-02

Variabler:

429

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

79%