Den nationella SOM-undersökningen 2016

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2016 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2016 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökni

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 1043

Alternativ titel:

Riks-SOM 2016

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2016 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2016 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökni

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Instrument:

Riks-1 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-2 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-3 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-4 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-5 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-6 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3 400 personer.

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

SOM-institutet (2017). Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016. Göteborg: SOM-institutet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-04-16 doi:10.5878/003006

Den nationella SOM-undersökningen 2016

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). Den nationella SOM-undersökningen 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003006

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 20400

Antal svar: 9828

Antal ej svarande: 10572

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1033

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 9539

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Variabler:

879

Antal individer/objekt:

9828

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

51%