SOM-undersökningen i Göteborg 2016

SND-ID: SND 1045

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Göteborg

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2016 genomfördes för första gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att belysa attityder och opinioner bland boende i Göteborgs kommun, samt att följa dessa över tid.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval
Urvalsram Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Publikationer

SOM-undersökningen i Göteborg 2016 [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649849_31-som-unders--kningen-i-g--teborg-2016.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Göteborg 2016

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). SOM-undersökningen i Göteborg 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003008

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28–2016-12-16
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

199

Antal individer/objekt

3463

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2023-01-09