SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset

SND-ID: SND 1046

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Super-Väst-SOM

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Sedan 2012 samlas data in via en kombination av postala enkäter och webbenkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än fyra mätpunkter).

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker i frågeformulär, Risk för bakvägsidentifiering i grunddata.

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 2021

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Åren 1992-1996 undersöktes Göteborg med kranskommuner. Sedan 1997 täcker undersökningen Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk
: 9789189673433

Carlander, A. & Andersson, U. (red) (2020). Digitala är vi allihopa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2020. Göteborg: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673489

Carlander, Anders, Mellander, Elias & Öhberg, Patrik (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet
ISBN:

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf
Libris
ISBN: 9789189673403

Carlander, Anders & Johannesson, Elias (red) (2021). Alltid måndag? Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2021-12/Alltid%20m%C3%A5ndag%20-%20Hela%20boken.pdf
ISBN: 978-91-89673-51-9

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2021

Version 6

2023-04-05
https://doi.org/10.5878/51n4-q231

Data tillagda : Data från Väst-SOM 2021

Variabel borttagen : ankom, kommun, komkod2010, cb15, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, pinc2011, yearofbirthreg, sdn

Variabel tillagd : ld100ai edu2021 le10f_2021

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2023). Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2021. Svensk nationell datatjänst. Version 6. https://doi.org/10.5878/51n4-q231

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 2021

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26–1993-01-18
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26–1994-01-18
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17–1995-01-09
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade
... Visa mer..

Variabler

728

Antal individer/objekt

89485

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2023-04-05