Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset

SND-ID: SND 1046

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Super-Väst-SOM

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1992–2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Åren 1992-1996 undersöktes Göteborg med kranskommuner. Sedan 1997 täcker undersökningen Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk
: 9789189673433

Carlander, A. & Andersson, U. (red) (2020). Digitala är vi allihopa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2020. Göteborg: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673489

Carlander, Anders, Mellander, Elias & Öhberg, Patrik (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet
ISBN:

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf
Libris
ISBN: 9789189673403

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2019

Version 4

2021-04-01
https://doi.org/10.5878/4dn1-g585

Data tillagda : Data från 2019 års enkät

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). <em>Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 4. <a href="https://doi.org/10.5878/4dn1-g585">https://doi.org/10.5878/4dn1-g585</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

1992–2019

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26–1993-01-18
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26–1994-01-18
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17–1995-01-09
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade
... Visa mer..

Variabler

735

Antal individer/objekt

83767

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2021-04-01