Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

SND-ID: SND 1048

Skapare/primärforskare

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Beskrivning

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm University Demography Unit (SUDA)

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: IN15-0511:1
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 2017-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige samt NUTS2-nivå.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Sysselsättning, Arbetslöshet, Val, Barn, Äldre, Välfärdspolitik, Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Gymnasial och högre utbildning, Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Familjeliv och äktenskap, Social förändring, Sociala förhållanden och indikatorer, Pension, Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Dataset
Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

Beskrivning

Den svenska kontextuella datasamlingen finns tillgänglig i xls-format. Dessutom kommer den internationellt jämförande datan att integreras i GGP:s kontextuella databas (CDB) under 2018. Dessa data kan också exporteras till andra format (t.ex. CSV och XML). Det är också möjligt att få tillgång till indikatorerna i en enda fil i STATA- eller SPSS-format. Datan kan matchas med svenska GGS. Internationella regionala kodningsscheman, såsom NUTS och OECD, stöds också.

Version 1.0

Citering

Gerda Neyer, Johan Dahlberg. Stockholms universitet (2018). Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jzsd-7063

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 2017-12-31

Variabler

242

Publicerad: 2018-07-11
Senast uppdaterad: 2018-11-30