Mediebarometern 2016

SND-ID: SND 1051

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Telefonintervjuerna har genomförts under 63 slumpmäs­sigt utvalda dagar under perioderna 3/2 till 15/6 och 6/8 till 15/12 2016. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 9 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar och så vidare.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt indivi­durval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Ur­valet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 16 990 personer boende i Sverige. Bortfallet, bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga num­mer, ej målgrupp och dubbletter, gav ett nettourval på 12 057 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 002 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 50 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 27 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, bortresta och korttids­sjuka med mera.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – 2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nordicom Sverige. 2017. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016. Nordicom Sverige

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 2016

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2018). Mediebarometern 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7367-q948

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – 2016

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-03–2016-12-15
  • Datainsamlare: CMA Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

711

Antal individer/objekt

6002

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 2019-02-06