Mediebarometern 2016

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 1051

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016 — 2016

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Telefonintervjuerna har genomförts under 63 slumpmäs­sigt utvalda dagar under perioderna 3/2 till 15/6 och 6/8 till 15/12 2016. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 9 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar och så vidare.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt indivi­durval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Ur­valet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 16 990 personer boende i Sverige. Bortfallet, bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga num­mer, ej målgrupp och dubbletter, gav ett nettourval på 12 057 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 002 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 50 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 27 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, bortresta och korttids­sjuka med mera.

Version 1.0:

Mediebarometern 2016

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2018). Mediebarometern 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7367-q948

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-03 — 2016-12-15

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016 — 2016

Variabler:

711

Antal individer/objekt:

6002

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50