NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

SND-ID: SND 1091

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Bo Eriksson - Nordiska hälsovårdshögskolan

Beskrivning

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Språk

Danska

Engelska

Finska

Isländska

Norska

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Ett randomiserat urval av barn mellan 2 och 17 år i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1984 – 1984

1996 – 1996

2011 – 2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: De fem nordiska länderna.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

Beskrivning

Variablerna i datafilen bygger på de frågor som förekom i enkäterna alla undersökningsår.

Version 1.0

Citering

Lennart Köhler. Göteborgs universitet (2019). NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2020-05-07