Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån

SND-ID: SND 1092

Skapare/primärforskare

Patrik Bohman

Matthias Obst

Beskrivning

Den 16:e juli 2018 upptäcktes solabborre (Lepomis gibbosus) i en grävd damm i närheten av Kungsbacka, Hallands län. Solabborre är en oönskad främmande invasiv art som ursprungligen kommer från Nordamerika. Det visade sig att populationen i dammen bestod av ett stort antal individer med storlekar mellan 2 och 8 cm. Med tanke på mängden solabborrar i dammen, så är det högst sannolikt att solabborre planterades in för flera år sedan.
Under försommaren 2018 rapporterades ett stort bestånd av solabborre från en damm vid Gränna i Jönköpings län. Det innebär att vi i Sverige nu har funnit reproducerande bestånd av arten, något som inte tidigare har rapporterats.
För att bättre bedöma en eventuell hotbild, samt artens spridningsgrad, är det viktigt att konstatera om arten finns på andra lokaler i närområdet. Detta görs med två olika metoder, elfiske och eDNA. Elfiske är en lämplig provfiskemetod för arter i grundare vattendrag, dammar och höljor. eDNA är en mycket noggrann metod för att, med endast vattenprover, upptäcka genetiska spår av specifika arter. Genom att isolera artspecifikt DNA (genom fi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för akvatiska resurser

Finansiering

  • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 2544-18
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – 2018-08-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Kungsbacka socken

Publikationer

Bohman, P, Sundberg, P., Klinth, M., Obst, M. (2018). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus). En eDNA-studie i Kungsbackaån. Aqua reports 2018:21. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. 44 s. ISBN: 978-91-576-9613-7 (elektronisk version)
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån

Ladda ner data

Beskrivning

Dataset innehåller 5 filer, som inkludera 3 log-filer (log och error log) och 2 resultatfiler, med tillhörande dokumentation.

Version 1.0

Citering

Patrik Bohman, Matthias Obst. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/91ra-kv39

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Patrik Bohman

Matthias Obst

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-03-15
Senast uppdaterad: 2019-03-27