Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Väst-SOM genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 1093

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Väst-SOM genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017 — 2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/aza0-e057

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 — 2017-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 6000

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 242

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 2699

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

362

Antal individer/objekt:

3059

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

55%