Den nationella SOM-undersökningen 2017

SND-ID: SND 1094

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Riks-SOM 2017

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2017 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2017 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersöknin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3400 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2017–2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

SAMHÄLLE OCH KULTUR, Energi och naturresurser, Internationell politik och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Välfärdspolitik, Kulturaktiviteter och deltagande, HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Fritid, turism och sport, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2017

Beskrivning

Urvalsstorlek: 20400
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 836
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 8752

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). <em>Den nationella SOM-undersökningen 2017</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/n5b5-zn80">https://doi.org/10.5878/n5b5-zn80</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-09-01–2017-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-07–2017-12-31
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Instrument: Riks-5 (Strukturerat frågeformulär)
  • Instrument: Riks-4 (Strukturerat frågeformulär)
  • Instrument: Riks-3 (Strukturerat frågeformulär)
  • Instrument: Riks-1 (Strukturerat frågeformulär)
  • Instrument: Riks-2 (Strukturerat frågeformulär)
  • Instrument: Riks-6 (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

776

Antal individer/objekt

10812

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2019-10-18