SOM-undersökningen i Göteborg 2017

SND-ID: SND 1095

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Göteborg

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-01-01 – 2017-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Beskrivning

Urvalsstorlek: 5000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2099

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Göteborg 2017. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-09-01 – 2017-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01–2017-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

201

Antal individer/objekt

2666

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56%

Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2023-01-09