SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna , SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 1095

Beskrivning:

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017 — 2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Göteborg 2017. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57

Beskrivning:

Urvalsstorlek: 5000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 — 2017-12-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017-09-01 — 2017-12-31

Variabler:

201

Antal individer/objekt:

2666

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

56%