SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2018

SND-ID: SND 1109

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2018

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2018 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Energimyndigheten och Försäkringskassan.

2018 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen in

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3500 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

POLITIK, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Energi och naturresurser, Val, Regering, politiska system och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Välfärdspolitik, HÄLSA, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Allmän hälsa och välbefinnande, Socialt beteende och attityder, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) (2019) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://som.gu.se/publicerat/bocker/74storm
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2018

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). Den nationella SOM-undersökningen 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/kreq-3p45

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25–2018-12-31
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 21000
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 9479
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 726
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

868

Antal individer/objekt

10796

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53%

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2020-04-02