VALU 2019 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2019

SND-ID: SND 1115

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kajsa Gudmundson - Sveriges Television AB

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Uppdragsgivare

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid Europaparlamentsvalet 2019, valdes 50 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2019 EUP. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 18-25 maj 2019 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 26 maj 2019, genomfördes undersökningen vid 100 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler valdistrikt än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 100 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde 3.5 timmar. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
VALU 2019 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2019

Version 1.0

Citering

Per Näsman, Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Kajsa Gudmundson, Eva Landahl. Sveriges Television AB (2019). VALU 2019 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b6zd-8j63

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kajsa Gudmundson - Sveriges Television AB

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-05-08–2019-05-26
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Instrument: VALU2019EUP (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

56

Antal individer/objekt

9256

Publicerad: 2019-08-23
Senast uppdaterad: 2022-11-22