Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen

SND-ID: SND 1133

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-food, utifrån företagets perspektiv. Vidare att inrama resultaten i en konceptuell översikt som omfattar forskningens nyckelelement under perioden. Specifika mål med studien är att: 1) avgöra vilka variabler som är viktiga från företagets perspektiv för innovationsspridning och företagens upptag av innovationer; baserat på resultaten, föreslå områden för kunskap och förmågor i det stödjande kunskapssystemen, med syftet att öka sektorns upptag av innovationer; och; 3) diskutera implikationer för forskningen.
Studien baseras på en systematisk kartläggning av litteraturen (akademiska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter) under perioden 1997-2017. Sammanlagt 202 artiklar inkluderas i kartläggningen och analyseras med en exploration analytisk metod. En avgränsning är gjord till OECD-länder. Nio huvudkategorier av nyckelelement som studerats har identifierats i kartläggninge

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Finansiering

  • Finansiär: Formas, Nationella forskningsprogrammet för livsmedel
  • Diarienummer hos finansiär: Formas Dnr. 2017-02019
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Scientific journal papers

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
A systematic mapping of the literature has been made. initially 41,551 items were retrieved from the data bases Web of Science Core Collection, Scopus and CABI. Through a systematic screening process, duplicates and papers deemed irrelevant have been excluded from the mapping, first based on titles and thereafter based on full abstracts. A total of 202 papers were finally included in the mapping.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 – 2017-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD countries

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen

Ladda ner data

Beskrivning

De kartlagda artiklarna har erhållit ett referensnummer som används både i metatabellen med kategoriserade nyckelord och i det tillhörande Excelbladet (datafilen). Datafilen visar förteckningen över artiklar inkluderade i kartläggningen, men även de artiklar som exkluderats i de senare stegen av screeningprocessen.
Datat består av:
metatabell med kategoriserad nyckelord/nyckelelement
Excelblad inklusive full information om artiklarna och de extraherade nyckelorden
Noteringar rörande proceduren,

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Fredrik Fernqvist, Lisa Blix Germundsson, Annie Drottberger, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wyaf-j958

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 – 2017-12-31

Antal individer/objekt

202

Publicerad: 2019-12-17
Senast uppdaterad: 2021-04-30