Dataset om förhandlingar i Europeiska Unionens råd

SND-ID: SND 1143

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Daniel Naurin - Göteborgs universitet

Markus Johansson - Göteborgs universitet

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet

Beskrivning

Datasetet bygger på en telefonenkät som genomförts vart tredje år mellan 2003 och 2018. Respondenterna är representanter för EU:s medlemsstater i 11 olika arbetsgrupper och kommittéer i EU:s ministerråd. Projektet syftar till att skapa bättre kunskaper om internationella beslutsprocesser, samarbete och förhandlingar med särskilt fokus på den Europeiska Unionen. Enkäten innehåller både frågor som upprepas vid varje mättillfälle och frågor som ställts vid ett eller flera tillfällen. En del av frågorna utgör surveyexperiment. Enkätens upplägg skapar möjligheter för att genomföra jämförande analyser mellan policyområden, medlemsstater och år.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Populationen består av samtliga EU-medlemsstaters representanter till elva av rådets arbetsgrupper och kommittéer vid varje undersökningsomgång. Den totala population för de sex intervjuomgångarna är 1650 representanter av vilka 1344 svarade, vilket betyder att svarsfrekvensen är 81%.

Urvalsmetod

Övrigt
Urvalet av respondenter vid varje undersökningsomgång är baserat på vilka individer som representerar EU:s medlemsstater i elva olika arbetsgrupper och kommittéer i ministerrådet. Urvalet av arbetsgrupper och kommittéer har gjorts för att säkerställa bred täckning av policyområden och de olika nivåerna i ministerrådets hierarki (en lista med grupper för varje undersökningsomgång finns i kodboken). I respektive grupp har samtliga medlemsstaters representanter kontaktats, och där det inte varit möjligt att genomföra en intervju med den ordinarie representanten så har dennes ersättare i gruppen istället kontaktats.

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02-01–2003-03-31

2006-02-01–2006-04-30

2009-04-01–2009-05-31

2012-03-01–2012-09-30

2015-10-01–2015-12-31

... Visa mer..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europeiska unionen (EU)

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Naurin, Daniel. 2008. “Nordiskt samarbete i EUs ministerråd”, Nordisk Tidskrift, Årgång 84, Nr 2.

Naurin, Daniel. 2015. “The Councils of the EU. Intergovernmental bargaining in a supranational polity”, in Richardson, Jeremy J. (ed), European Union: Power and policy-making. London: Routledge.

Tallberg, Jonas, Anna Michalski, Daniel Naurin and Li Bennich-Björkman. 2009. Europa efter utvidgningen. Demokratirådets Rapport 2009. Stockholm: SNS Förlag.

Naurin, Daniel. 2010. “Most common when least important? Deliberation in the European Union Council of Ministers”, British Journal of Political Science, Volume 40, Issue 1.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123409990251

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2007. “Network Capital and Cooperation Patterns in Committees and Working Groups of the Council of the EU.”, CERGU Working Paper Series 2007:02.

Huhe, Narisong, Daniel Naurin and Robert Thomson. 2017. With or without you? Policy impact and networks in the Council of the EU after Brexit. Swedish Institute for European Policy Studies, SIEPS 2017:8epa.

Naurin, Daniel, Robert Thomson and Marta Smolen. 2012. “The Evolution of Political Networks: Evidence from the European Union”, CERGU Working Paper Series 2012:5

Johansson, Markus, Daniel Naurin and Rutger Lindahl. 2019. “Cooperation and Negotiation in the Council of the European Union”, CERGU Working Paper Series 2019:3.

Naurin, Daniel and Elin Naurin. 2018. “Descriptive representation and negotiation: Gender balance in the committees of the Council of the European Union”, in Aggestam, Karin and Ann E. Towns (eds), Gendering diplomacy and international negotiation. Basingstoke: Palgrave.

Naurin, Daniel. 2009. Out in the Cold? Flexible Integration and the Political Status of Euro-Outsiders, Swedish Institute for European Policy Studies, SIEPS 2009:13epa.

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2010. “Out in the cold? Flexible integration and the political status of the Euro opt outs”, European Union Politics, Volume 11, Issue 4.
DOI: https://doi.org/10.1177/1465116510382463

Naurin, Daniel. 2015. “Generosity in intergovernmental negotiations: The impact of state power, pooling and socialization in the Council of the EU”, European Journal of Political Research, Volume 54, Issue 4.
DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12104

Johansson, Markus. 2018. “Cooperation and expected Policy Compliance in the Council of the EU”, CERGU Working Paper Series 2018:3.

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2005. “Sweden: The twin faces of a Euro-outsider”, Journal of European Integration, Volume 27, Issue 1.
DOI: https://doi.org/10.1080/07036330400029983

Johansson, Markus, Daniel Naurin and Rutger Lindahl. 2019. Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd. Swedish Institute for European Policy Studies, SIEPS 2019:6epa.

Lindahl, Rutger and Daniel Naurin. 2003. ”Gemenskap, utanförskap och inflytande i EUs Ministerråd. Resultatrapport.”, CERGU Working Paper Series 2003:02.

Johansson, Markus. 2018. “Sweden’s best friends in the Council of the EU.” in Rosén Sundström, Malena and Bengtsson, Richard (eds), The EU and the emerging global order. Lund: Department of political science.

Naurin, Daniel and Robert Thomson. 2009. “A Network Model of Decision Making Applied to the European Union”, The Quality of Government Institute Working Papers Series 2009:3.

Naurin, Daniel and Anne Rasmussen (eds). 2012. Dynamics of Change in the European Union. London: Routledge. (Based on the Special Issue of West European Politics, Linking Inter- and Intra-Institutional Change in the European Union, Vol 34, Issue 1.)

Häge, Frank M. and Daniel Naurin. 2013. “The effect of co-decision on Council decision-making: Informalization, politicization, and power”, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 7.
DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2013.795372

Huhe, Narisong, Daniel Naurin and Robert Thomson. 2019. “Don’t cry for me Britannia: The resilience of the European Union to Brexit”, European Union Politics, online first.
DOI: https://doi.org/10.1177/1465116519882096

Naurin, Daniel. 2011. ”Konsensusmyten. Är förhandlingarna i EU:s ministerråd verkligen så gulliga som sägs?”, in Alvstam, Claes, Birgitta Jännebring and Daniel Naurin (eds), I Europamissionens tjänst. Vänbok till Rutger Lindahl. Göteborg: CERGU.

Naurin, Daniel. 2007. "Why give reason? Measuring arguing and bargaining in survey research", Swiss Political Science Review, Volume 13, Issue 4.
DOI: https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2007.tb00089.x

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2008. “East, North, South. Coalition-building in the Council before and after enlargement”, in Naurin, Daniel and Helen Wallace (eds), Unveiling the Council of the EU. Games governments play in Brussels. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Naurin, Daniel and Helen Wallace (eds). 2008. Unveiling the Council of the EU. Games Governments Play in Brussels. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lindahl, Rutger and Daniel Naurin. 2010. “Sverige kärnland i EU?”, in Andrén, Mats (ed) Sverige och Europa. Göteborg: CERGU.

Tallberg, Jonas, Derek Beach, Daniel Naurin and Teija Tiilikainen. 2011. Makten i EU. Demokratirådets Rapport 2011. Stockholm: SNS Förlag.

Johansson, Markus. 2015. Negotiations as usual. Putting domestic constraints on the table in the Council of the European Union (Doctoral thesis). Göteborg: Department of Political Science, University of Gothenburg.
Handle: 2077/38359

Naurin, Daniel. 2014. “Representation in the Councils of the EU”, in Kröger Sandra (ed), Political Representation in the European Union. London: Routledge.

Huhe, Narisong, Daniel Naurin and Robert Thomson. 2018. “The evolution of political networks: Evidence from the Council of the European Union”, European Union Politics, Volume 19, Issue 1.
DOI: https://doi.org/10.1177/1465116517740228

Naurin, Daniel. 2007. “Network Capital and Cooperation Patterns in the Working Groups of the Council of the EU.” European University Institute Working Paper, RSCAS, Florence, 2007/14.

Naurin, Daniel, Elin Naurin and Amy Alexander. 2019. “Gender Stereotyping and Chivalry in International Negotiations: A Survey Experiment in the Council of the European Union” International Organization, Volume 73, Issue 2.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818319000043

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2004. ”Flexibel integration och utanförskapets politiska pris”, in Lindahl, Rutger and Birgitta Jännebring (eds) Forskning om Europafrågor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 2003. Göteborg: CERGU.

Naurin, Daniel and Rutger Lindahl. 2014. “Nätverkskapital och inflytande i EUs ministerråd – hur går det för Sverige efter Eurokrisen?”, in von Sydow, Göran (ed), EU efter krisen – perspektiv på demokrati och inflytande i ett förändrat EU, Swedish Institute for European Policy Studies, SIEPS 2014:1op, Stockholm.

Lindahl, Rutger and Daniel Naurin. 2014. “Försämrade euro-beslutet Sveriges nätverkskapital i EU-förhandlingar?” in Berg, Linda and Rutger Lindahl (eds), Förhoppningar och farhågor – Sveriges första 20 år i EU, Göteborg: CERGU.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset om förhandlingar i Europeiska Unionens råd

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datasetet bygger på en telefonenkät som genomförts vart tredje år mellan 2003 och 2018. Respondenterna är representanter för EU:s medlemsstater i 11 olika arbetsgrupper och kommittéer i EU:s ministerråd. Projektet syftar till att skapa bättre kunskaper om internationella beslutsprocesser, samarbete och förhandlingar med särskilt fokus på den Europeiska Unionen. Enkäten innehåller både frågor som upprepas vid varje mättillfälle och frågor som ställts vid ett eller flera tillfällen. En del av fråg

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Daniel Naurin, Markus Johansson, Rutger Lindahl. Göteborgs universitet, Centrum för Europaforskning (2020). <em>Dataset om förhandlingar i Europeiska Unionens råd</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cfsv-k581">https://doi.org/10.5878/cfsv-k581</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Daniel Naurin - Göteborgs universitet

Markus Johansson - Göteborgs universitet

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet

Variabler

215

Antal individer/objekt

1650

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81

Publicerad: 2020-02-17