Vardagsmiljöer och aktiviteter hos barn och personal i svenska förskolor

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Beskrivning:

Hur förskolepersonal och barn tillbringar sin tid i förskolan är viktigt för barns engagemang och lärande. Studie ämnar ge en bred beskrivning av hur ofta barn och personal spenderar tid i olika typer av aktiviteter, interaktioner, och miljöer. Systematiska ögonblicksobservationer av enskilda barn och lärare/barnskötare genomfördes kontinuerligt under en heldag på 78 förskoleavdelningar (främst 3-5 års avd.) under höstterminen. Observationerna resulterade i frekvensdata för olika typer av aktiviteter för barn resp. personal. Frekvensdata summerades på avdelningsnivå, och procentuell fördelning av aktiviteter räknades ut.

Ämnesområde:

UTBILDNING, PSYKOLOGI (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1144

Beskrivning:

Hur förskolepersonal och barn tillbringar sin tid i förskolan är viktigt för barns engagemang och lärande. Studie ämnar ge en bred beskrivning av hur ofta barn och personal spenderar tid i olika typer av aktiviteter, interaktioner, och miljöer. Systematiska ögonblicksobservationer av enskilda barn och lärare/barnskötare genomfördes kontinuerligt under en heldag på 78 förskoleavdelningar (främst 3-5 års avd.) under höstterminen. Observationerna resulterade i frekvensdata för olika typer av aktiviteter för barn resp. personal. Frekvensdata summerades på avdelningsnivå, och procentuell fördelning av aktiviteter räknades ut.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2014-12

2015-09 — 2015-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Syd-östra och centrala östra regionen av Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Population:

Svenska förskoleavdelningar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Etikprövning:

Linköping — dnr 2014/479-31

Linköping — dnr 2012/199-31

Ämnesområde:

UTBILDNING, PSYKOLOGI (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Granlund, M., Almqvist, L., Gustafsson, P. A., Gustafsson, B. M., Golsäter, M., Prozchowska, M., & Sjöman, M. (2015). Tidig upptäckt - Tidig Insats: slutrapport [Early detection - early intervention: final report]. Retrieved from: http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf. Jönköping University/CHILD

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Vad barn och lärare gör i förskolan: systematiska observationer av barn och personal på 78 svenska förskoleavdelningar

Citeringsförslag:

Frida Åström, Madeleine Sjöman. Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation (2020). Vad barn och lärare gör i förskolan: systematiska observationer av barn och personal på 78 svenska förskoleavdelningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8rsx-5w70

Skapare/primärforskare:

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Beskrivning:

Data har samlats in med hjälp av systematiska observationer genom de manualbaserade instrumenten Child Observation in Preschool (COP) och Teacher Observation in Preschool (TOP). Observationerna innebär att ögonblicksbilder av individuella barn/personal görs under en heldag i förskolan. Flera aspekter av individens aktuella aktivitetet kodas. Därefter har individuella data aggregerats till avdelningsnivå och procentuell fördelning av aktiviteter har kalkylerats. Aggregerad frekvensdata och propor

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09 — 2014-12

Datakälla: Händelser/interaktioner

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09 — 2015-12

Datakälla: Händelser/interaktioner

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2014-12

2015-09 — 2015-12

Variabler:

415

Antal individer/objekt:

78

Publicerad: 2020-03-05
Senast uppdaterad: 2020-04-09