Vardagsmiljöer och aktiviteter hos barn och personal i svenska förskolor

SND-ID: SND 1144

Skapare/primärforskare

Frida Åström - Jönköpings universitet, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Beskrivning

Hur förskolepersonal och barn tillbringar sin tid i förskolan är viktigt för barns engagemang och lärande. Studie ämnar ge en bred beskrivning av hur ofta barn och personal spenderar tid i olika typer av aktiviteter, interaktioner, och miljöer. Systematiska ögonblicksobservationer av enskilda barn och lärare/barnskötare genomfördes kontinuerligt under en heldag på 78 förskoleavdelningar (främst 3-5 års avd.) under höstterminen. Observationerna resulterade i frekvensdata för olika typer av aktiviteter för barn resp. personal. Frekvensdata summerades på avdelningsnivå, och procentuell fördelning av aktiviteter räknades ut.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Jönköping University

Diarienummer hos huvudman

2012/23021 samt 2013/361-271

Ansvarig institution/enhet

Högskolan för Lärande och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Linköping - dnr 2014/479-31

Linköping - dnr 2012/199-31

Metod och tidsperiod

Population

Svenska förskoleavdelningar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Olika varianter av bekvämlighetsurval användes. Data från 78 förskoleavdelningar från två olika projekt, TUTI (n =39) och PEPI (n= 39) användes i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2014-12-01

2015-09-01 – 2015-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Syd-östra och centrala östra regionen av Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., & Granlund, M. (2020). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools. Early Child Development and Care. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209
URN: urn:nbn:se:hj:diva-48650
DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209

Granlund, M., Almqvist, L., Gustafsson, P. A., Gustafsson, B. M., Golsäter, M., Prozchowska, M., & Sjöman, M. (2015). Tidig upptäckt - Tidig Insats: slutrapport [Early detection - early intervention: final report]. Retrieved from: http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf. Jönköping University/CHILD

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vad barn och lärare gör i förskolan: systematiska observationer av barn och personal på 78 svenska förskoleavdelningar

Beskrivning

Data har samlats in med hjälp av systematiska observationer genom de manualbaserade instrumenten Child Observation in Preschool (COP) och Teacher Observation in Preschool (TOP). Observationerna innebär att ögonblicksbilder av individuella barn/personal görs under en heldag i förskolan. Flera aspekter av individens aktuella aktivitetet kodas. Därefter har individuella data aggregerats till avdelningsnivå och procentuell fördelning av aktiviteter har kalkylerats. Aggregerad frekvensdata och propor

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Frida Åström, Madeleine Sjöman. Jönköping University (2020). Vad barn och lärare gör i förskolan: systematiska observationer av barn och personal på 78 svenska förskoleavdelningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8rsx-5w70

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Frida Åström - Jönköpings universitet, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2014-12-01

2015-09-01 – 2015-12-01

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09–2014-12
  • Datakälla: Händelser/interaktioner

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09–2015-12
  • Datakälla: Händelser/interaktioner

Variabler

415

Antal individer/objekt

78

Publicerad: 2020-03-05
Senast uppdaterad: 2022-08-18