Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller

SND-ID: SND 1146

Skapare/primärforskare

Ana Teixeira - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Beskrivning

Syftet med denna studie var att definiera de faktorer som påverkar fördelningen av cellkärneproteiner i flerkärniga skelettmuskelceller (myotuber). Kärnuppsökande röda fluorescerande proteiner av olika molekylvikt användes som modell. Förändringar i deras fördelning beräknades som en följd av störningar som orsakade hypertrofi, atrofi och reducerad intransport av kärnor hos myotuberna. I kombination med mätvärden från litteraturen utvecklades en beräkningsmodell som kan simulera fördelningen av kärnprotein. Slutligen bekräftades resultaten från modellsystemet med hjälp av de muskelförekommande transkriptionsfaktorerna ARNT och Six1.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Diarienummer hos huvudman

1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Medverkande

Christopher Grigsby - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Myotuber härstammandes från primära myoblaster från mus

Studiedesign

Experimentell studie

Geografisk täckning
Publikationer

Modeling the transport of nuclear proteins along single skeletal muscle cells. Hermes Taylor-Weiner, Christopher L. Grigsby, Duarte M. S. Ferreira, José M. Dias, Molly M. Stevens, Jorge L. Ruas, Ana I. Teixeira. Proceedings of the National Academy of Sciences, Jan 2020, 201919600; DOI: 10.1073/pnas.1919600117
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1919600117

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller

Beskrivning

Denna studie genomfördes för att studera fördelningen av kärnproteiner i flerkärniga skelettmuskelceller. Myotuber framställdes genom att differentiera primära myoblaster från mus som sparsamt transfekterades för att uttrycka kärnprotein från en enda kärna. Från mikroskopibilderna mätte vi proteinintensiteten hos alla kärnor, samt distansen mellan varje kärna och den starkast lysande kärnan, vilken antogs vara den som tranfekterats. Vi använde dessa fördelningsprofiler för att studera förhållan

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ana Teixeira. Karolinska Institutet (2020). Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2hjy-e586

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Programvara

Skapare/primärforskare

Ana Teixeira - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Publicerad: 2020-02-19