Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Skapare/primärforskare:

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Medverkande:

Brendan McKie - Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1151

Beskrivning:

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-08 — 2015-10

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Finland, Europa, Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Boreal ecoregion

Finansiering:

Naturvårdsverket — dnr 10/179

Havs- och vattenmyndigheten — dnr 10/179

Forskningsrådet Formas — dnr 2014-886

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

University of Oulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS)

Academy of Finland (Suomen Akatemia) — dnr AKVA research program

Naturresursinstitutet (LUKE)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Truchy, A., Sarremejane, R., Muotka, T., Mykrä, H., Angeler, D.G.,Lehosmaa, K., Huusko, A., Johnson, R.K., Sponseller, R. A., McKie, B.G. (2020). Habitat patchiness, ecological connectivity and the uneven recovery of boreal stream ecosystems from an experimental drought. Global Change Biology

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

Citeringsförslag:

Amélie Truchy. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö (2020). <em>Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/jrn0-0520">https://doi.org/10.5878/jrn0-0520</a>

Skapare/primärforskare:

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

I mesocosm-studier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystem-processer baserat på kol- och kväve-cykler studerades, ex.vis. tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-08 — 2015-10

Variabler:

20

Publicerad: 2020-02-28