Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

SND-ID: SND 1151

Skapare/primärforskare

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vatten och miljö

Medverkande

Brendan McKie - Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 2

  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 3

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-886

Finansiering 4

  • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Finansiering 5

  • Finansiär: University of Oulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS)
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-08 – 2015-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland, Europa, Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Boreal ecoregion

Publikationer

Truchy, A., Sarremejane, R., Muotka, T., Mykrä, H., Angeler, D.G.,Lehosmaa, K., Huusko, A., Johnson, R.K., Sponseller, R. A., McKie, B.G. (2020). Habitat patchiness, ecological connectivity and the uneven recovery of boreal stream ecosystems from an experimental drought. Global Change Biology

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

Beskrivning

I mesocosm-studier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystem-processer baserat på kol- och kväve-cykler studerades, ex.vis. tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Version 1.0

Citering

Amélie Truchy. Sveriges lantbruksuniversitet (2020). Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jrn0-0520

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-08 – 2015-10

Variabler

20

Publicerad: 2020-02-28