Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv

SND-ID: SND 1152

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlin

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Diarienummer hos huvudman

2013-6458

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-06458
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Slumpvis urval av deltagare inom två åldersgrupper (15-20 år) och (60+) - kvinnor och män i olika grupper. Samma antal grupper i två olika byar i området.
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosendal, Tove. (2018). Speaking of tradition: how the Ngoni talk about valuemaintenance and change, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39:9, 776-788.
DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1438447

Rosendal, Tove. (2017). Identity Construction and Norms of Practice among Bilingual Ngoni in Rural Tanzania, Language Matters, 48:2, 3-24.
DOI: https://doi.org/10.1080/10228195.2017.1367956

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Inspelningar, transkriptioner och översättningar av fokusgruppdiskussioner på språket ngoni

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Se beskrivning på den engelska sidan.

Version 1

Citering

Tove Rosendal. Göteborgs universitet (2020). Inspelningar, transkriptioner och översättningar av fokusgruppdiskussioner på språket ngoni. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ekw9-mk51

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2016

Insamlingsmetod

Fokusgrupp

Dataset 2
Inspelningar och översättningar (engelska) av intervjuer på swahili

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Se beskrivning på den engelska sidan.

Version 1

Citering

Tove Rosendal. Göteborgs universitet (2020). Inspelningar och översättningar (engelska) av intervjuer på swahili. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/z78h-jf40

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-01 – 2014-09-30

Insamlingsmetod

Intervju

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-07-02
Senast uppdaterad: 2021-11-22