Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

SND-ID: SND 1155

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

621-2001-1543

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vatten och miljö

Medverkande

Mats Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 621-2001-1543
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-05-15 – 2003-06-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: 16 torvmarker i södra Sverige med nordlig (57°9’49’’N) och sydlig (56°42’13’’N) utbredning samt västlig (12° 46’41’’E) och östlig utbredning (15°45’13’’E)

Publikationer

Formation and mobilization of methylmercury across natural and experimental sulfur deposition gradients. Staffan Åkerblom, Mats B. Nilsson, Ulf Skyllberg, Erik Björn, Sofi Jonsson, Bo Ranneby, Kevin Bishop. Environmental Pollution, Volume 263, Part A, 2020, DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114398
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

Ladda ner data

Beskrivning

Torvprover och porvatten har samlats in under försommaren 2003 för att beskriva metyleringsprocesser i torvmark i en naturlig gradient av sulfatdeposition.

Version 1.0

Citering

Staffan Åkerblom. Sveriges lantbruksuniversitet (2020). Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/zawd-4z03

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-09 – 2013-06-12

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-15–2003-06-12

Variabler

9

Publicerad: 2020-03-23
Senast uppdaterad: 2020-03-31