Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

SND-ID: SND 1260

Skapare/primärforskare

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning

Det råder osäkerhet huruvida enteral kaloritillförsel i nivå med uppmätt energibehov (EE) kan minska proteinkatabolism hos intensivvårdspatienter. Studiens syfte var att undersöka huruvida enteral nutrition motsvarande 100% av EE resulterade i en förbättrad helkropps-proteinbalans jämfört med 50% av ordinerad nutrition.

Intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och etablerad enteral nutrition (>80% av EE) rekryterades och randomiserades till hel- eller halv tillförsel av ordinerad näring under 24 timmar, vartefter behandlingen ändrades till den andra tilldelningen i ytterligare ett dygn. Helkropps-proteinbalans bestämdes efter 24 och 48 timmar med stabila isotoptracers.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Anestesi och Intensivvård/CLINTEC

Medverkande

Felix Liebau - Karolinska Institutet

Jan Wernerman - Karolinska Institutet

Finansiering 1

  • Finansiär: Stockholms läns landsting
  • Diarienummer hos finansiär: 563170

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 04210
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm - dnr 2016/76-31/4

Metod och tidsperiod

Population

Vuxna intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och inspiratorisk syrgasfraktion =/< 0.6

Studiedesign

Experimentell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-14 – 2018-03-05

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Publikationer
Dataset
Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

Beskrivning

Se beskrivning av datafilerna i den engelska versionen av katalogposten

Version 1

Citering

Olav Rooyackers, Martin Sundström Rehal. Karolinska Institutet (2020). Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/b1e8-fg58

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-02-15–2018-03-07
  • Datakälla: Biologiska prover
Publicerad: 2020-07-01