Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

SND-ID: SND 1295

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Annan - dnr ILRI-IREC2018-04/1

Metod

Population

Zambiska får- och get-handlare

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Zambia

Geografisk beskrivning: Lusaka, Kasumbalesa

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Version 1

Citering

Sara Lysholm. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper (2020). <em>Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95">https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Publicerad: 2020-06-04