GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

SND-ID: SND 2001

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan Linköping och Mjölby. Sträckningen följer mestadels tätt inpå den äldre E4:an mellan de två städerna men på några platser viker ledningen av från vägen, så som t ex i Sjögestad. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1, som utfördes under december 1999 påträffades ytterligare synliga men oregistrerade fornlämningar på flera platser samt 22 platser med möjliga fornlämningar som krävde fortsatt utredning (Larsson 2000). Under delar av perioden maj - september år 2000 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, vid de 22 möjliga fornlämningarna som anvisats, samt sju förundersökningar vid de registrerade fornlämningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med det arkeologi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum

Romersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Mjölby kommun, Mjölby socken, Slaka socken, Sya socken, Viby socken, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Vikingstad, Viby, Sya, Mjölby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Metoden var den samma vid både förundersökningar och utredningens etapp 2. Med hjälp av grävmaskin avlägsandes matjord eller torvskikt utmed den planerade sträckningen på de platser som anvisats vid den arkeologiska utredningens etapp 1. Vid sökschaktning öppnades ca 1 m breda schakt och där fornlämningar framkom öppnade

... Visa mer..

Version 1.1

2014-04-01
https://doi.org/10.5878/001689

Variabel tillagd : Fyra nyra fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001689

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum

Romersk järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO20003

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2982-00

Producents dnr för projektet

422-1785-2000

ProjektID

p0500001

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03