GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland, del 2

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2002

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Mjölby kommun, Motala socken, Västra Stenby socken, Fivelstad socken, Skänninge socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Russingstorp omr 8

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001690

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001389

Ladda ner data:

Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001690">https://doi.org/10.5878/001690</a>

Intrasisprojekt:

AO20004

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1891-2000

ProjektID:

p0500002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid undersökningen grävdes matjorden skiktvis ned till orörd mark med hjälp av grävmaskin. Ett antal sökschakt grävdes såväl längs med som tvärs över exploateringsområdet på ömse sidor av järnvägen samt landsvägen. Anläggningar påträffades företrädesvis i botten av de grävda schakten och framrensades för hand. Lös- och r

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Bronsålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-05