GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland, del 2

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2002

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum — Bronsålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Mjölby kommun, Fivelstad socken, Mjölby socken, Motala socken, Skänninge socken, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Russingstorp omr 8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001690">https://doi.org/10.5878/001690</a>

Intrasisprojekt

AO20004

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1891-2000

ProjektID

p0500002

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid undersökningen grävdes matjorden skiktvis ned till orörd mark med hjälp av grävmaskin. Ett antal sökschakt grävdes såväl längs med som tvärs över exploateringsområdet på ömse sidor av järnvägen samt landsvägen. Anläggningar påträffades företrädesvis i botten av de grävda schakten och framrensades för hand. Lös- och r

... Visa mer..

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum — Bronsålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-05