GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats

SND-ID: SND 2004

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Saab 125

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodim

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 125. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001761

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

äldre järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO20012

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501001

Dataset 2
Saab 17-18

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodi

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 17-18. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001762

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

folkvandringstid

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501003

Dataset 3
Saab 19

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 19. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001763

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501004

Dataset 4
Saab 122

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 122. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001764

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501005

Dataset 5
Saab 123

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 123. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001765

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Bronsålder – Båtyxkulturen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-5949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501006

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2020-01-27