GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2004

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Saab 125

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Saab 125</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001761">https://doi.org/10.5878/001761</a>

Intrasisprojekt

AO20012

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501001

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodim

... Visa mer..

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Saab 17-18

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Saab 17-18</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001762">https://doi.org/10.5878/001762</a>

Intrasisprojekt

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodi

... Visa mer..

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 3

Saab 19

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Saab 19</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001763">https://doi.org/10.5878/001763</a>

Intrasisprojekt

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501004

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 4

Saab 122

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Saab 122</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001764">https://doi.org/10.5878/001764</a>

Intrasisprojekt

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501005

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 5

Saab 123

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Saab 123</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001765">https://doi.org/10.5878/001765</a>

Intrasisprojekt

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-5949-00

Producents dnr för projektet

422-4129-2000

ProjektID

p0501006

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Bronsålder — Båtyxkulturen

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2020-01-27