GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2004

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001761

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001566

Ladda ner data:

Dataset 1

Saab 125

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 125. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001761

Intrasisprojekt:

AO20012

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8949-00

Producents dnr för projektet:

422-4129-2000

ProjektID:

p0501001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodim

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001762

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001390

Ladda ner data:

Dataset 2

Saab 17-18

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 17-18. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001762

Intrasisprojekt:

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8949-00

Producents dnr för projektet:

422-4129-2000

ProjektID:

p0501003

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

"Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodi

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Folkvandringstid

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001763

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001475

Ladda ner data:

Dataset 3

Saab 19

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 19. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001763

Intrasisprojekt:

AO20013

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8949-00

Producents dnr för projektet:

422-4129-2000

ProjektID:

p0501004

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001764

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001476

Ladda ner data:

Dataset 4

Saab 122

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 122. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001764

Intrasisprojekt:

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8949-00

Producents dnr för projektet:

422-4129-2000

ProjektID:

p0501005

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001765

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001477

Ladda ner data:

Dataset 5

Saab 123

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Saab 123. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001765

Intrasisprojekt:

AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-5949-00

Producents dnr för projektet:

422-4129-2000

ProjektID:

p0501006

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar.
All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodime

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Bronsålder — Båtyxkulturen

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2020-01-27