GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersgård och järnåldersbygd i Svartådalen

SND-ID: SND 2005

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranleddes av en om- och utbyggnad av Riksväg 32, delen Boxholm - Bleckenstad. De tre fornlämningarnas sammanlagda undersökningsyta utgjorde ca 9000 m2 och de undersökta fornlämningstyperna utgjordes huvudsakligen av boplatslämningar från neolitikum och äldre järnålder samt en grav från äldre järnålder. Fornlämningsmiljön i området består främst av lämningar från den äldre järnåldern; stensträngssystem, gravar och gravfält.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför den planerade om- och utbyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm - Bleckenstad har Riksantikvarieämbetet, UV Öst slutundersökt tre fornlämningar i Öringe och Bleckenstad (RAÄ 332 respektive RAÄ 109, 111:2).

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Boxholm kommun, Ekeby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ekeby, Trimplaberget 2:40 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Riksväg 32

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Arbetsmetoderna har i den mån det varit möjligt anpassats efter projektets arkeologiska målsättningar. Matjorden på de olika undersökningsområdena banades av med grävmaskin för att frilägga underliggande anläggningar och kulturlager. Jorden schaktades, under övervakning av en arkeolog, direkt till anläggningsnivå, med un

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Riksväg 32. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001692

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-08-20–2001-11-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas

Intrasisprojekt

AO200114

Länsstyrelsens dnr för projektet

22-8854-01

Producents dnr för projektet

423-1680-2001

ProjektID

p0501002

RAÄ-nr

Ekeby 246:1

Ekeby 111:1

Ekeby 332:1

Ekeby 109:1

Ekeby 10:1

Ekeby 248:1

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-31