GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersgård och järnåldersbygd i Svartådalen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranleddes av en om- och utbyggnad av Riksväg 32, delen Boxholm - Bleckenstad. De tre fornlämningarnas sammanlagda undersökningsyta utgjorde ca 9000 m2 och de undersökta fornlämningstyperna utgjordes huvudsakligen av boplatslämningar från neolitikum och äldre järnålder samt en grav från äldre järnålder. Fornlämningsmiljön i området består främst av lämningar från den äldre järnåldern; stensträngssystem, gravar och gravfält.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför den planerade om- och utbyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm - Bleckenstad har Riksantikvarieämbetet, UV Öst slutundersökt tre fornlämningar i Öringe och Bleckenstad (RAÄ 332 respektive RAÄ 109, 111:2).

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2005

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranleddes av en om- och utbyggnad av Riksväg 32, delen Boxholm - Bleckenstad. De tre fornlämningarnas sammanlagda undersökningsyta utgjorde ca 9000 m2 och de undersökta fornlämningstyperna utgjordes huvudsakligen av boplatslämningar från neolitikum och äldre järnålder samt en grav från äldre järnålder. Fornlämningsmiljön i området består främst av lämningar från den äldre järnåldern; stensträngssystem, gravar och gravfält.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför den planerade om- och utbyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm - Bleckenstad har Riksantikvarieämbetet, UV Öst slutundersökt tre fornlämningar i Öringe och Bleckenstad (RAÄ 332 respektive RAÄ 109, 111:2).

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Boxholm kommun, Ekeby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ekeby, Trimplaberget 2:40 mfl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001692

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001478

Ladda ner data:

Riksväg 32

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Riksväg 32. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001692

Intrasisprojekt:

AO200114

Länsstyrelsens dnr för projektet:

22-8854-01

Producents dnr för projektet:

423-1680-2001

ProjektID:

p0501002

RAÄ-nr:

Ekeby 248:1

RAÄ-nr:

Ekeby 109:1

RAÄ-nr:

Ekeby 10:1

RAÄ-nr:

Ekeby 332:1

RAÄ-nr:

Ekeby 246:1

RAÄ-nr:

Ekeby 111:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Arbetsmetoderna har i den mån det varit möjligt anpassats efter projektets arkeologiska målsättningar. Matjorden på de olika undersökningsområdena banades av med grävmaskin för att frilägga underliggande anläggningar och kulturlager. Jorden schaktades, under övervakning av en arkeolog, direkt till anläggningsnivå, med un

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-08-20 — 2001-11-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-31