GIS-material för arkeologiskt projekt: Från Ringeby till Ljura

SND-ID: SND 2006

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen genomfördes enligt beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län med anledning av projektering inför byggande av väg E22 Norrleden i Norrköpings kommun. Utredningsområdet omfattade ca 450 hektar. Utredningen visade att det finns flera forn- och kulturlämningar i och intill utredningsområdet samt att det finns flera områden med topografiskt lämpliga boplats- och gravlägen. Inom utredningsområdet identifierades sammanlagt 15 objekt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att utforska förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom utredningsområdet. Detta innefattade ett påvisande av såväl synliga forn- och kulturlämningar, som områden inom vilka möjligheten är stor att lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan jord kan finnas. D

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken, Norrköping socken, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Styrstad och Norrköping s

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Från Ringeby till Ljura

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen genomfördes som en etapp 1, d v s utan att några ingrepp i marken gjordes, och kom att innefatta flera moment: - inledande arkiv-, litteratur- och kartstudier - inventering och kartering i fält - efterföljande rapportarbete med upprättande av rekommendationer om fortsatta antikvariska åtgärder

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult (2014). Från Ringeby till Ljura. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001693

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gårdstomt , Husgrund , Stensättning

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10879-07

Producents dnr för projektet

2144

ProjektID

p0508004

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-05