GIS-material för arkeologiskt projekt: Stora Sjögestad

SND-ID: SND 2007

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning (etapp 2) vid korsningen väg 34/1123 samt en utredning (etapp 1) utmed väg 34 till korsningen för väg 34/1050, vid Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköping kommun. Vid fältinventeringen antogs att en stor del av utredningsområdet öster om väg 34 och öster om väg 1123 var stört av sentida sand- och grustäkter. Utredningen bekräftade antagandet och visade även att ytan söder om väg 1123 var kraftigt störd av markberedning inför en tallplantering. Om det funnits arkeologiskt intressanta lämningar inom utredningsområdet öster om väg 34 är dessa förstörda av sentida aktiviteter. Ursprungliga nivåer kunde hittas på åsen och i åkermarken väster om väg 34. Inga indikationer på fornlämningar påträffades, varför Arkeologikonsult inte rekommenderar några ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella utredningen var att fastställa om det fanns ytterligare forn-

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Stora Sjögestad 20:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Stora Sjögestad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen har omfattat en genomgång av fornminnesregistret (FMIS), historiskt kartmaterial, arkivmaterial från ATA samt relevant litteratur för att klarlägga fornlämningsbilden i området. En fältinventering genomfördes i syfte att söka efter ytterligare eventuellt okända fornlämningar och lämpliga områden för sökschakt

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Stora Sjögestad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001694

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-24902-08

Producents dnr för projektet

2244

ProjektID

p0508012

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-07-04