GIS-material för arkeologiskt projekt: Stora Sjögestad

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning (etapp 2) vid korsningen väg 34/1123 samt en utredning (etapp 1) utmed väg 34 till korsningen för väg 34/1050, vid Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköping kommun. Vid fältinventeringen antogs att en stor del av utredningsområdet öster om väg 34 och öster om väg 1123 var stört av sentida sand- och grustäkter. Utredningen bekräftade antagandet och visade även att ytan söder om väg 1123 var kraftigt störd av markberedning inför en tallplantering. Om det funnits arkeologiskt intressanta lämningar inom utredningsområdet öster om väg 34 är dessa förstörda av sentida aktiviteter. Ursprungliga nivåer kunde hittas på åsen och i åkermarken väster om väg 34. Inga indikationer på fornlämningar påträffades, varför Arkeologikonsult inte rekommenderar några ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella utredningen var att fastställa om det fanns ytterligare forn-

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2007

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning (etapp 2) vid korsningen väg 34/1123 samt en utredning (etapp 1) utmed väg 34 till korsningen för väg 34/1050, vid Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköping kommun. Vid fältinventeringen antogs att en stor del av utredningsområdet öster om väg 34 och öster om väg 1123 var stört av sentida sand- och grustäkter. Utredningen bekräftade antagandet och visade även att ytan söder om väg 1123 var kraftigt störd av markberedning inför en tallplantering. Om det funnits arkeologiskt intressanta lämningar inom utredningsområdet öster om väg 34 är dessa förstörda av sentida aktiviteter. Ursprungliga nivåer kunde hittas på åsen och i åkermarken väster om väg 34. Inga indikationer på fornlämningar påträffades, varför Arkeologikonsult inte rekommenderar några ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella utredningen var att fastställa om det fanns ytterligare forn-

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Stora Sjögestad 20:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001694

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001391

Ladda ner data:

Stora Sjögestad

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Stora Sjögestad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001694

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-24902-08

Producents dnr för projektet:

2244

ProjektID:

p0508012

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen har omfattat en genomgång av fornminnesregistret (FMIS), historiskt kartmaterial, arkivmaterial från ATA samt relevant litteratur för att klarlägga fornlämningsbilden i området. En fältinventering genomfördes i syfte att söka efter ytterligare eventuellt okända fornlämningar och lämpliga områden för sökschakt

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-07-04