GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökning vid Landstorp, Västra Stenby sn, Ög

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen vid Landstorp (fastighet Nyckelby 3:9) gjordes med anledning av att RAÄ 246 behöver tas i anspråk för planerad om- och nybyggnation av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I direkt anslutning till Raä 246 har man vid tidigare slutundersökningar påträffat lämningar från neolitikum fram till sen historisk tid. Vid de tidigare undersökningarna påträffades två rännor och en stolprad vilka tolkades som hyddbottnar respektive mesulahus från neolitikum. Bland övriga anläggningar kunde man inte finna några tydliga strukturer. Resultaten från den nu genomförda förundersökningen är väldigt likartade. Flera stolp- och störhål samt gropar som tolkats som boplatsrelaterade påträffades. Dom tydligaste lämningarna var två hästskoformade rännor varav den ena 14C-daterades till 2460-2190 f.Kr (sigma2). Ytterligare en datering visade på neolitikum (3700-3250 f.Kr. (sigma2)). Liknande lämningar med neolitiska rännor är tidigare kända från Östergötlands inland men antalet är hittills få.

Syfte:

Informationen i syfte är h

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2008

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen vid Landstorp (fastighet Nyckelby 3:9) gjordes med anledning av att RAÄ 246 behöver tas i anspråk för planerad om- och nybyggnation av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I direkt anslutning till Raä 246 har man vid tidigare slutundersökningar påträffat lämningar från neolitikum fram till sen historisk tid. Vid de tidigare undersökningarna påträffades två rännor och en stolprad vilka tolkades som hyddbottnar respektive mesulahus från neolitikum. Bland övriga anläggningar kunde man inte finna några tydliga strukturer. Resultaten från den nu genomförda förundersökningen är väldigt likartade. Flera stolp- och störhål samt gropar som tolkats som boplatsrelaterade påträffades. Dom tydligaste lämningarna var två hästskoformade rännor varav den ena 14C-daterades till 2460-2190 f.Kr (sigma2). Ytterligare en datering visade på neolitikum (3700-3250 f.Kr. (sigma2)). Liknande lämningar med neolitiska rännor är tidigare kända från Östergötlands inland men antalet är hittills få.

Syfte:

Informationen i syfte är h

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Nyckelby 3:9

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-02 doi:10.5878/001695

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001392

Ladda ner data:

Landstorp 246

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Landstorp 246. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001695

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2415-09

Producents dnr för projektet:

2265

ProjektID:

p0509004

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningen grävdes 9 schakt (6 - 16 meter långa), varav sju med dubbel skopbredd (2,6 m) och övriga med enkel skopbredd (1,3 m). I anslutning till de tidigare undersökningarna kunde inga schakt öppnas eftersom schaktmassor ligger kvar i FUområdet. Detta anses dock inte påverka resultatet. För att få en bättre

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06