GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökning vid Landstorp, Västra Stenby sn, Ög

SND-ID: SND 2008

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen vid Landstorp (fastighet Nyckelby 3:9) gjordes med anledning av att RAÄ 246 behöver tas i anspråk för planerad om- och nybyggnation av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I direkt anslutning till Raä 246 har man vid tidigare slutundersökningar påträffat lämningar från neolitikum fram till sen historisk tid. Vid de tidigare undersökningarna påträffades två rännor och en stolprad vilka tolkades som hyddbottnar respektive mesulahus från neolitikum. Bland övriga anläggningar kunde man inte finna några tydliga strukturer. Resultaten från den nu genomförda förundersökningen är väldigt likartade. Flera stolp- och störhål samt gropar som tolkats som boplatsrelaterade påträffades. Dom tydligaste lämningarna var två hästskoformade rännor varav den ena 14C-daterades till 2460-2190 f.Kr (sigma2). Ytterligare en datering visade på neolitikum (3700-3250 f.Kr. (sigma2)). Liknande lämningar med neolitiska rännor är tidigare kända från Östergötlands inland men antalet är hittills få.

Syfte:

Informationen i syfte är h

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Nyckelby 3:9

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Landstorp 246

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningen grävdes 9 schakt (6 - 16 meter långa), varav sju med dubbel skopbredd (2,6 m) och övriga med enkel skopbredd (1,3 m). I anslutning till de tidigare undersökningarna kunde inga schakt öppnas eftersom schaktmassor ligger kvar i FUområdet. Detta anses dock inte påverka resultatet. För att få en bättre

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Landstorp 246. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001695

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Nyckelord

neolitikum

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2415-09

Producents dnr för projektet

2265

ProjektID

p0509004

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06