GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Västra Stenby

SND-ID: SND 2009

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-2414-09) genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheterna Lårstad 1:5, 4:1 och Fågelstad 2:4, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Inom området finns en fornlämning (RAÄ 260) registrerad (Fornminnesregistret, FMIS). Förundersökningen föranleddes av Vägverkets planer på att bygga den nya riksväg 50 mellan Motala och Mjölby över nämnda fastigheter och delvis inom det område som upptas av fornlämning RAÄ 260. Vid Arkeologikonsults förundersökning avgränsades fornlämningen i sydöstlig och nordvästlig riktning, d v s utmed riksväg 50:s planerade sträckning, däremot fortsätter den utanför exploateringsområdet åt nordöst och sydväst. Anläggningarna fanns spridda över en relativt stor yta och var av järnålderskaraktär. Endast mycket sparsamt med fynd (fyra stycken) framkom och då inga kulturlager eller säkra hus kunde identifieras bör lämningarna betecknas som till största delen bortodlade och därför bevarade endast i relativt begräns

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Förromersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Västra Stenby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Fältarbetet genomfördes under perioden 4 - 15 maj 2009. Vid förflyttning mellan de olika ägorna genomfördes en noggrann rengöring av grävmaskinen med högtrycksspruta för att undvika att sprida eventuella nematoder. Till schaktdragning användes en hjulburen grävmaskin med planskopa med en skopbredd på 1,5 m. Inmätningar a

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult (2014). Västra Stenby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001766

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Förromersk järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2414-09

Producents dnr för projektet

2009:2266

ProjektID

p0509005

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06