GIS-material för arkeologiskt projekt: RAÄ 9 och 49

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroproverna tydde på att dessa var från neolitikum och järnålder, vilket även stöddes av en 14C-datering till senneolitikum och en till romersk järnålder. Det norra området gav däremot intryck av att vara sentida. Vid förundersökningen av RAÄ 49 påträffades sammanhållna boplatsspår på två platser. Den ena platsen utgjordes av ett begränsat kulturlager och enstaka anläggningar i form av härdar. Denna boplats har 14C-daterats till förromersk järnålder. Boplatsens utbredning inom förundersökningsområdet är starkt begränsad, och det kan antas att den fortsätter åt Ö, utanför förundersökningsområdet. Den andra platsen utgjordes av anläggningar i form av härdar, störhål och stolphål. Här iakttogs bl a vad som kan antas vara spåren av en treskeppig byggnad från yngre vendeltid-äldre vikingatid. Genom 14C-datering framgår att boplatsaktiviteter skett på platsen under olika perioder: senmesolitik

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Arkeologikonsult

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2010

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroproverna tydde på att dessa var från neolitikum och järnålder, vilket även stöddes av en 14C-datering till senneolitikum och en till romersk järnålder. Det norra området gav däremot intryck av att vara sentida. Vid förundersökningen av RAÄ 49 påträffades sammanhållna boplatsspår på två platser. Den ena platsen utgjordes av ett begränsat kulturlager och enstaka anläggningar i form av härdar. Denna boplats har 14C-daterats till förromersk järnålder. Boplatsens utbredning inom förundersökningsområdet är starkt begränsad, och det kan antas att den fortsätter åt Ö, utanför förundersökningsområdet. Den andra platsen utgjordes av anläggningar i form av härdar, störhål och stolphål. Här iakttogs bl a vad som kan antas vara spåren av en treskeppig byggnad från yngre vendeltid-äldre vikingatid. Genom 14C-datering framgår att boplatsaktiviteter skett på platsen under olika perioder: senmesolitik

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-02 doi:10.5878/001696

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001394

Ladda ner data:

Skänninge 9, 49

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Arkeologikonsult (2014). Skänninge 9, 49. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001696

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2426-09

Producents dnr för projektet:

2268

ProjektID:

p0509003

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Inledningsvis inventerades undersökningsytorna. Lokalerna avgränsades sedan genom sökschaktning. Vid detta arbete användes en hjuldriven 15 tons grävmaskin försedd med rototilt och planskopa om ca 1,5 m bredd. RAÄ 9 undersöktes genom att schakt med enkel skopbredd, 6 till 22 meter långa, upptogs. RAÄ 49 undersöktes genom

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05 — 2009-06

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06