GIS-material för arkeologiskt projekt: RAÄ 9 och 49

SND-ID: SND 2010

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroproverna tydde på att dessa var från neolitikum och järnålder, vilket även stöddes av en 14C-datering till senneolitikum och en till romersk järnålder. Det norra området gav däremot intryck av att vara sentida. Vid förundersökningen av RAÄ 49 påträffades sammanhållna boplatsspår på två platser. Den ena platsen utgjordes av ett begränsat kulturlager och enstaka anläggningar i form av härdar. Denna boplats har 14C-daterats till förromersk järnålder. Boplatsens utbredning inom förundersökningsområdet är starkt begränsad, och det kan antas att den fortsätter åt Ö, utanför förundersökningsområdet. Den andra platsen utgjordes av anläggningar i form av härdar, störhål och stolphål. Här iakttogs bl a vad som kan antas vara spåren av en treskeppig byggnad från yngre vendeltid-äldre vikingatid. Genom 14C-datering framgår att boplatsaktiviteter skett på platsen under olika perioder: senmesolitik

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Skänninge 9, 49

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Inledningsvis inventerades undersökningsytorna. Lokalerna avgränsades sedan genom sökschaktning. Vid detta arbete användes en hjuldriven 15 tons grävmaskin försedd med rototilt och planskopa om ca 1,5 m bredd. RAÄ 9 undersöktes genom att schakt med enkel skopbredd, 6 till 22 meter långa, upptogs. RAÄ 49 undersöktes genom

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult (2014). Skänninge 9, 49. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001696

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Nyckelord

neolitikum, järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05–2009-06
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2426-09

Producents dnr för projektet

2268

ProjektID

p0509003

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06