GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och boplats vid Tornby

SND-ID: SND 2011

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Inom fastigheten fanns innan förundersökningen två fornlämningar registrerade i Fornminnesregistret (FMIS): RAÄ 17:1 och 127:1. RAÄ 17:1 var enligt beskrivningen i FMIS, ett gravfält, cirka 130x30-60 meter stort, bestående av 32 fornlämningar. Norr därom ligger RAÄ 127:1 som utgörs av ett stensträngssystem med en sammanlagd längd av cirka 360 meter. Anledningen till undersökningen var att markägaren planerar att exploatera delar av fastigheten och att det aktuella arbetsföretaget skulle ske inom området för RAÄ 127:1 och på gränsen till RAÄ 17:1. Vid Arkeologikonsults förundersökning konstaterades att gravfältet RAÄ 17:1 är betydligt större än vad registreringen i FMIS visar och att fornlämningen sträcker sig in på det planerade exploateringsområdets skogsbeklädda delar. Därtill visade det sig att lämningar efter en boplats fanns bevarade i åkermarken

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad 7:40

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Tornby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Fältarbetet genomfördes under perioden 4/9-18/9 2009. Fastigheten okulärbesiktigades den första dagen vilket kom att ligga till grund för avgränsningen med maskin. Till schaktdragning användes grävmaskin med larvfötter och planskopa. Inmätningar av fornlämningar och schakt gjordes med en GPS med en standardavvikelse på 0

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Tornby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001697

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Yngre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gravfält

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10996-09

Producents dnr för projektet

2009:2313

ProjektID

p0509012

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06