GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och boplats vid Tornby

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Inom fastigheten fanns innan förundersökningen två fornlämningar registrerade i Fornminnesregistret (FMIS): RAÄ 17:1 och 127:1. RAÄ 17:1 var enligt beskrivningen i FMIS, ett gravfält, cirka 130x30-60 meter stort, bestående av 32 fornlämningar. Norr därom ligger RAÄ 127:1 som utgörs av ett stensträngssystem med en sammanlagd längd av cirka 360 meter. Anledningen till undersökningen var att markägaren planerar att exploatera delar av fastigheten och att det aktuella arbetsföretaget skulle ske inom området för RAÄ 127:1 och på gränsen till RAÄ 17:1. Vid Arkeologikonsults förundersökning konstaterades att gravfältet RAÄ 17:1 är betydligt större än vad registreringen i FMIS visar och att fornlämningen sträcker sig in på det planerade exploateringsområdets skogsbeklädda delar. Därtill visade det sig att lämningar efter en boplats fanns bevarade i åkermarken

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2011

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Inom fastigheten fanns innan förundersökningen två fornlämningar registrerade i Fornminnesregistret (FMIS): RAÄ 17:1 och 127:1. RAÄ 17:1 var enligt beskrivningen i FMIS, ett gravfält, cirka 130x30-60 meter stort, bestående av 32 fornlämningar. Norr därom ligger RAÄ 127:1 som utgörs av ett stensträngssystem med en sammanlagd längd av cirka 360 meter. Anledningen till undersökningen var att markägaren planerar att exploatera delar av fastigheten och att det aktuella arbetsföretaget skulle ske inom området för RAÄ 127:1 och på gränsen till RAÄ 17:1. Vid Arkeologikonsults förundersökning konstaterades att gravfältet RAÄ 17:1 är betydligt större än vad registreringen i FMIS visar och att fornlämningen sträcker sig in på det planerade exploateringsområdets skogsbeklädda delar. Därtill visade det sig att lämningar efter en boplats fanns bevarade i åkermarken

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad 7:40

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001697

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001395

Ladda ner data:

Tornby

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Tornby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001697

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10996-09

Producents dnr för projektet:

2009:2313

ProjektID:

p0509012

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Fältarbetet genomfördes under perioden 4/9-18/9 2009. Fastigheten okulärbesiktigades den första dagen vilket kom att ligga till grund för avgränsningen med maskin. Till schaktdragning användes grävmaskin med larvfötter och planskopa. Inmätningar av fornlämningar och schakt gjordes med en GPS med en standardavvikelse på 0

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Yngre järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06