GIS-material för arkeologiskt projekt: Björnviken 2:1

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp och RAÄ Kvillinge 162:1, Norrkärr. Vid Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp hittades fragmentariska lämningar av syllstensgrunden till ett torp från sent 1700-tal/1800-talet. Förundersökningen vid RAÄ 162:1, Norrkärr resulterade i att två lägen med välbevarade lämningar och kulturlager kunde identifieras och avgränsas. De påträffade bebyggelselämningarna representerar Norrkärrs läge på 1600-talet respektive 1700-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att fastställa fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. Resultatet av förundersökningarna ska ligga till grund för Länsstyrelsens tillståndsbedömning och bedömning av fornlämningarnas kunskapspotential avseende inriktning och ambitionsnivå för en eventuell särskild undersökning. Resultatet ska även ligga till grund för Norrköpings kommuns vidare p

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2012

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp och RAÄ Kvillinge 162:1, Norrkärr. Vid Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp hittades fragmentariska lämningar av syllstensgrunden till ett torp från sent 1700-tal/1800-talet. Förundersökningen vid RAÄ 162:1, Norrkärr resulterade i att två lägen med välbevarade lämningar och kulturlager kunde identifieras och avgränsas. De påträffade bebyggelselämningarna representerar Norrkärrs läge på 1600-talet respektive 1700-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att fastställa fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. Resultatet av förundersökningarna ska ligga till grund för Länsstyrelsens tillståndsbedömning och bedömning av fornlämningarnas kunskapspotential avseende inriktning och ambitionsnivå för en eventuell särskild undersökning. Resultatet ska även ligga till grund för Norrköpings kommuns vidare p

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1800-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Björnviken 2:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001698

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001474

Ladda ner data:

Torplämningar från 1600- 1700- och 1800-talet

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). <em>Torplämningar från 1600- 1700- och 1800-talet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001698">https://doi.org/10.5878/001698</a>

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-26050-09

Producents dnr för projektet:

2010:2356

ProjektID:

p0510004

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Lokaliseringen av läget för torplämningen RAÄ Kvillinge 152:1 gjordes med utgångspunkt från torpets läge på äldre kartmaterial. Sökschakt grävdes skiktvis med grävmaskin i anslutning till torpläget i avsikt att identifiera eventuell bebyggelse och kulturlagers omfattning, komplexitet och bevarandegrad. Inom förundersökni

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1800-tal

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06