GIS-material för arkeologiskt projekt: Björnviken 2:1

SND-ID: SND 2012

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp och RAÄ Kvillinge 162:1, Norrkärr. Vid Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp hittades fragmentariska lämningar av syllstensgrunden till ett torp från sent 1700-tal/1800-talet. Förundersökningen vid RAÄ 162:1, Norrkärr resulterade i att två lägen med välbevarade lämningar och kulturlager kunde identifieras och avgränsas. De påträffade bebyggelselämningarna representerar Norrkärrs läge på 1600-talet respektive 1700-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att fastställa fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. Resultatet av förundersökningarna ska ligga till grund för Länsstyrelsens tillståndsbedömning och bedömning av fornlämningarnas kunskapspotential avseende inriktning och ambitionsnivå för en eventuell särskild undersökning. Resultatet ska även ligga till grund för Norrköpings kommuns vidare p

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1800-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Björnviken 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Torplämningar från 1600- 1700- och 1800-talet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Lokaliseringen av läget för torplämningen RAÄ Kvillinge 152:1 gjordes med utgångspunkt från torpets läge på äldre kartmaterial. Sökschakt grävdes skiktvis med grävmaskin i anslutning till torpläget i avsikt att identifiera eventuell bebyggelse och kulturlagers omfattning, komplexitet och bevarandegrad. Inom förundersökni

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Torplämningar från 1600- 1700- och 1800-talet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001698

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal, 1800-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1800-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Torplämning

Intrasisprojekt

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-26050-09

Producents dnr för projektet

2010:2356

ProjektID

p0510004

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06