GIS-material för arkeologiskt projekt: Fivelstad 61

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av fornlämning 61 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Bakgrunden för undersökningen var Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I samband med en tidigare förundersökning inom västra delen av Fivelstad 61 framkom bland annat ett kulturlager eller äldre odlingslager som överlagrade flera anläggningar, bland annat en härd och ett stenskott stolphål. Stolphålet har daterats till äldre bronsålder. Förundersökningen visar att detta lager fortsätter mot öster. I södra delen av förundersökningsområdet framkom tre härdar som kan utgöra delar av ett härdområde. En av dessa härdar har daterats till övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Alla fynd och de flesta anläggningarna framkom i ett område som delvis är förstört som följd av plöjning i nyare tid. De bäst bevarade anläggningarna kan därför förväntas i områden med bevarade kultur- eller äldre odlingslager under

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Identifierare:

SND-ID: SND 2014

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av fornlämning 61 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Bakgrunden för undersökningen var Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I samband med en tidigare förundersökning inom västra delen av Fivelstad 61 framkom bland annat ett kulturlager eller äldre odlingslager som överlagrade flera anläggningar, bland annat en härd och ett stenskott stolphål. Stolphålet har daterats till äldre bronsålder. Förundersökningen visar att detta lager fortsätter mot öster. I södra delen av förundersökningsområdet framkom tre härdar som kan utgöra delar av ett härdområde. En av dessa härdar har daterats till övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Alla fynd och de flesta anläggningarna framkom i ett område som delvis är förstört som följd av plöjning i nyare tid. De bäst bevarade anläggningarna kan därför förväntas i områden med bevarade kultur- eller äldre odlingslager under

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad, Sund 1:5, 4:1, 4:6, S:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001700

Version 1.0:

2012-09-14 doi:10.5878/001397

Ladda ner data:

Fivelstad 61

Citeringsförslag:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). Fivelstad 61. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001700

Intrasisprojekt:

KM09010

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2418-09

Producents dnr för projektet:

KM09010

ProjektID:

p0509008

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktning med maskin. Totalt grävdes 30 schakt (1 377 löpmeter). Schakten var 10-42 meter långa och huvudsakligen runt tre meter breda. Ett schakt utvidgades till närmare tio meters bredd (schakt 2723) för att utreda omfattningen av anläggningar i detta område. Alla schakt lades ig

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04

Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Bronsålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06