GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 32/50 delen Motala-Mjölby

SND-ID: SND 2015

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nydragningen av Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Motala utförde Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) en särskild undersökning utanför Fågelsta i Motala kommun. Undersökningen omfattade en boplats som efter förundersökningen preliminärdaterats till tidigneolitikum och bronsålder-äldre järnålder. Det sammanlagda undersökningsområdet omfattade cirka 6 000 kvadratmeter av vilket de intensivaste 2 300 kvadratmetrarna kom att undersökas. Totalt dokumenterades 128 arkeologiska objekt av vilka 105 utgjordes av anläggningar och lager. Det dokumenterades två möjliga byggnader varav den ena utgör en lämning efter en hydda och den andra en lämning efter ett treskeppigt stolphus. Kol 14-dateringarna visar på två tydliga perioder av aktivitet på platsen, varav den ena infaller under tidigneolitikum och den andra vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen föranleddes av omläggningen av Riksväg 32/50 mellan Mjö

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder – Yngre järnålder

Tidigneolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad, Sund 4:1, 1:5 & S:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
Fivelstad 61

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

De båda undersökningsytorna avbanades med grävmaskin och de bortgrävda massorna lades upp utmed områdesgränserna. Samtliga anläggningar, framträdande topografiska objekt och störningar (t.ex. diken) plandokumenterades genom inmätning med totalstation. Mätdatan lagrades i Intrasis där också samtliga arkeologiska objekt re

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). Fivelstad 61. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001701

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre bronsålder – Yngre järnålder

Tidigneolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

KM09097

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-25275-09

Producents dnr för projektet

KM09097

ProjektID

p0509011

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06