GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett gravfält vid Cap Julie

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svep

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2019

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svep

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Tornby 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Publikationer

Helander, Annika & Zetterlund, Peter (1998). Ett gravfält vid Cap Julie: Småbåtshamnen, Stångån : RAÄ 329, Stg 2253, Tornby 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Report 1998:21. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Småbåtshamnen, Stångån

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Småbåtshamnen, Stångån</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/bbww-nk10">https://doi.org/10.5878/bbww-nk10</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-6345-93

Producents dnr för projektet

4547/93

ProjektID

593001

RAÄ-nr

Linköping 329:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-19 — 1993-08-13

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Publicerad: 2020-01-17
Senast uppdaterad: 2020-01-23