GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett gravfält vid Cap Julie

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svep

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2019

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svep

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Tornby 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Helander, Annika & Zetterlund, Peter (1998). Ett gravfält vid Cap Julie: Småbåtshamnen, Stångån : RAÄ 329, Stg 2253, Tornby 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Report 1998:21. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Småbåtshamnen, Stångån

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Småbåtshamnen, Stångån. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/bbww-nk10

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-6345-93

Producents dnr för projektet:

4547/93

ProjektID:

593001

RAÄ-nr:

Linköping 329:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-19 — 1993-08-13

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Publicerad: 2020-01-17
Senast uppdaterad: 2020-01-23