GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

SND-ID: SND 2020

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum

Vikingatid – Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Stavgård 1:2, Allhelgona sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Stavgård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Stavgård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001703

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum

Vikingatid – Medeltid

1200-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Intrasisprojekt

sau2010sta2116

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2422-09

Producents dnr för projektet

2116

ProjektID

p510002

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06