GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare:

SND-ID: SND 2020

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum

Vikingatid — Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Stavgård 1:2, Allhelgona sn

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001703

Version 1.0:

2012-09-17 doi:10.5878/001400

Ladda ner data:

Stavgård

Citeringsförslag:

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Stavgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001703">https://doi.org/10.5878/001703</a>

Intrasisprojekt:

sau2010sta2116

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2422-09

Producents dnr för projektet:

2116

ProjektID:

p510002

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum

Vikingatid — Medeltid

1200-tal

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06