GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravfält, skelett och odlingslager vid Kriminalvårdsanstalten i Skänninge

SND-ID: SND 2022

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio gravar, varav sju omarkerade brandgravar och två stensättningar. Söder om gravfältet noterades två ovanpå varandra liggande odlingslager liksom även ett mindre antal årderspår. I detta område påträffades också en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. I skelettgraven påträffades trärester som tolkats som en kista. Osteologiskt bestämdes individen ha varit en man. Skelettet visade spår att kroppen utsatts för kraftigt våld. Graven har daterats till vikingatid.

Ett av undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom en snar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Östanå 6:1 och Skänninge 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Östanå 6:1 & Skänninge 3:1

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Östanå 6:1 & Skänninge 3:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001706

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Yngre järnålder

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält , Odlingslager

Intrasisprojekt

OLM2009006

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2424-09

Producents dnr för projektet

88/09

ProjektID

p509014

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06