GIS-material för arkeologiskt projekt: Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd

SND-ID: SND 2024

Alternativ titel

Fågelstaprojektet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset 1
Sund

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Sund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001708

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Bronsålder

Stenålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200310

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503001

Dataset 2
Fågelstaprojektet

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Fågelstaprojektet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001709

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Historisk tid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2005
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas , Väg

Intrasisprojekt

AO200434

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503002

Dataset 3
Russingstorp

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Russingstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001710

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Äldre bronsålder – Bronsålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Boplats

Intrasisprojekt

O20039

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503003

Dataset 4
Hallingstorp

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Hallingstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001711

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Romersk järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200436

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503004

Dataset 5
Landstorp

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Landstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001657

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

medeltid, järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

O200434

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1891-2003

ProjektID

p504035

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06