GIS-material för arkeologiskt projekt: Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2024

Alternativ titel:

Fågelstaprojektet

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad,

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001708

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001405

Ladda ner data:

Dataset 1

Sund

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Sund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001708

Intrasisprojekt:

O200310

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1717-2003

ProjektID:

p503001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Bronsålder

Stenålder

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001709

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001406

Ladda ner data:

Dataset 2

Fågelstaprojektet

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Fågelstaprojektet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001709

Intrasisprojekt:

AO200434

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1717-2003

ProjektID:

p503002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2005

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Historisk tid

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001710

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001407

Ladda ner data:

Dataset 3

Russingstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Russingstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001710

Intrasisprojekt:

O20039

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1717-2003

ProjektID:

p503003

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Äldre bronsålder — Bronsålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Version 1.1:

2014-04-03 doi:10.5878/001711

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001408

Ladda ner data:

Dataset 4

Hallingstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Hallingstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001711

Intrasisprojekt:

O200436

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1717-2003

ProjektID:

p503004

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Romersk järnålder

Version 1.0:

2012-12-17 doi:10.5878/001657

Ladda ner data:

Dataset 5

Landstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Landstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001657

Intrasisprojekt:

O200434

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3775-00

Producents dnr för projektet:

423-1891-2003

ProjektID:

p504035

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Medeltid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06